Aleksandra Harat - absolwentka kierunku Zdrowie publiczne

dr n. med. Aleksandra Harat Kiedy rozpoczynałam studia, byłam jednym z pierwszych roczników kształconych na zdrowiu publicznym. Nowy kierunek wydał mi się intrygujący poprzez połączenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii oraz zagadnień medycznych. I spełnił moje oczekiwania.

Aktualnie pojęcie zdrowia publicznego w krajach wysokorozwiniętych jest już znacznie ugruntowane, a jego rola doceniania przez decydentów na poziomie krajowym oraz lokalnym. Interdyscyplinarność treści obejmujących tok kształcenia powoduje, że studenci znacznie poszerzają swoje horyzonty oraz nabywają nowych umiejętności, które później z powodzeniem wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, prowadzone są przez praktyków, dostosowywane do aktualnych trendów w zdrowiu publicznym w kraju i na świecie.

Treści zdrowia publicznego zainteresowały mnie na tyle, że postanowiłam kontynuować swoje kształcenie w ramach naszej uczelni na studiach trzeciego stopnia. Aktualnie, poprzez zatrudnienie w Katedrze Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UMK, na co dzień współpracuję ze studentami zdrowia publicznego, przybliżając im treści europejskiej polityki zdrowotnej, profilaktyki chorób cywilizacyjnych czy zdrowia środowiskowego.

Staram się także cyklicznie przybliżać sylwetki absolwentów potencjalnym pracodawcom na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom co do treści przekazywanych w ramach studiów - poprzez współpracę z Komisją Programową ds. zdrowia publicznego w CM UMK.

Serdecznie do nas zapraszam! Pamiętajcie: to my jesteśmy dla Was!


Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata)

 

  Limit przyjęć 2019/2020      Minimalna liczba punktów 2019/2020
    studia stacjonarne: 60 osób
    studia stacjonarne: 70 pkt.
Zasady:

Konkurs dyplomów I stopnia

(wymagany tytuł licencjata, inżyniera, magistra

lub równoważny dowolnego kierunku)

 


 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zdrowie publiczne II stopniazdro3Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
 • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
 • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Zdrowie publiczneŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE:

System zarządzania jakością w radiologii >>

Psychologia zdrowia publicznego >>

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym >>

Jakość w opiece zdrowotnej >>

European Public Health >>


W wyniku realizacji programu studiów student:

 • Zdrowie publicznema ugruntowaną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.
 • identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody nauczania i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym
 • wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim
 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających.
 • posiada umiejętność efektywnego działania i wykorzystywania procedur w sytuacji kryzysowej
 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz, raportów z zakresu zdrowia publicznego
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową