Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 85 zł

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

Wniesiona opłata musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien nie później niż w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku/specjalności bądź wnieść brakującą opłatę.

Kandydat przelewa opłatę na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji, gdzie jedenaście ostatnich cyfr to numer PESEL kandydata. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

Po wpływie opłaty na konto UMK, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia.

 

Kandydat, który został przyjęty na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.