Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 50
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 30 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Informatyka albo Geografia albo Język polski
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60  

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego,
p – przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Postęp  w zakresie diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.
Absolwenci kierunku audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz wiedzę w kwalifikowaniu i kierowaniu do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu. Zdobędą jednocześnie kwalifikacje w zakresie dopasowania aparatów słuchowych.
Ze względu na niszowy charakter profesji, przyszłość  absolwenta kierunki audiofonologia rokuje dobrą perspektywę pracy. Audiofonolog może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Kryteria wykluczające kandydata:

– niedosłuch jednostronny i obustronny powyżej 40 dB

– zaburzenia artykulacji

– zaburzenia sprawności manualnej

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi u dzieci i dorosłych oraz dopasowywania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie. Zdobędą jednocześnie wiedzę w zakresie rehabilitacji narządu słuchu i równowagi. Po rocznym stażu w punkcie protetycznym Audiofonolog nabywa uprawnienia równorzędne z Protetykiem słuchu, bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego.

Zajęcia praktyczne od pierwszego roku studiów odbywają się w szpitalu, w małych grupach, co daje możliwość nauki obsługi urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych w laryngologii, audiologii i otoneurologii. Jednocześnie zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów dają szansę nabycia praktyki klinicznej. Atutem studiów jest kontakt z pacjentem oraz możliwość uczestniczenia w procesie diagnostyczno – leczniczym.

W trakcie studiów prowadzone są szkolenia z producentami aparatów i implantów słuchowych.

Możliwości dalszego kształcenia

Studia magisterskie na kierunku Protetyka słuchu

Studia magisterskie na kierunku Logopedia

Studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne

Kierunkowe studia podyplomowe

Studentka z otoskopem

Perspektywy zatrudnienia

Szpitalne oddziały laryngologii, audiologii i foniatrii

Poradnie audiologiczne, foniatryczne i otolaryngologiczne

Poradnie medycyny pracy

Poradnie pedagogiczno – psychologiczne

Punkty doboru aparatów słuchowych

Ośrodki rehabilitacji osób niedosłyszących i niesłyszących

Ośrodki kształcenia osób niedosłyszących i niesłyszących

Firmy produkujące aparaty słuchowe

wszystkie placówki w których niezbędne jest wykonywanie badań słuchu

Kierunkowe studia podyplomowe