Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 50
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 30 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Informatyka albo Geografia albo Język polski
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60  

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego,
p – przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Postęp  w zakresie diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.
Absolwenci kierunku audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz wiedzę w kwalifikowaniu i kierowaniu do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu. Zdobędą jednocześnie kwalifikacje w zakresie dopasowania aparatów słuchowych.
Ze względu na niszowy charakter profesji, przyszłość  absolwenta kierunki audiofonologia rokuje dobrą perspektywę pracy. Audiofonolog może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Kryteria wykluczające kandydata:

– niedosłuch jednostronny i obustronny powyżej 40 dB

– zaburzenia artykulacji

– zaburzenia sprawności manualnej

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi u dzieci i dorosłych oraz dopasowywania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie. Zdobędą jednocześnie wiedzę w zakresie rehabilitacji narządu słuchu i równowagi. Po rocznym stażu w punkcie protetycznym Audiofonolog nabywa uprawnienia równorzędne z Protetykiem słuchu, bez konieczności zdawania egzaminu zawodowego.

Zajęcia praktyczne od pierwszego roku studiów odbywają się w szpitalu, w małych grupach, co daje możliwość nauki obsługi urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych w laryngologii, audiologii i otoneurologii. Jednocześnie zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów dają szansę nabycia praktyki klinicznej. Atutem studiów jest kontakt z pacjentem oraz możliwość uczestniczenia w procesie diagnostyczno – leczniczym.

W trakcie studiów prowadzone są szkolenia z producentami aparatów i implantów słuchowych.

Możliwości dalszego kształcenia

Studia magisterskie na kierunku Protetyka słuchu

Studia magisterskie na kierunku Logopedia

Studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne

Kierunkowe studia podyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

Szpitalne oddziały laryngologii, audiologii i foniatrii

Poradnie audiologiczne, foniatryczne i otolaryngologiczne

Poradnie medycyny pracy

Poradnie pedagogiczno – psychologiczne

Punkty doboru aparatów słuchowych

Ośrodki rehabilitacji osób niedosłyszących i niesłyszących

Ośrodki kształcenia osób niedosłyszących i niesłyszących

Firmy produkujące aparaty słuchowe

wszystkie placówki w których niezbędne jest wykonywanie badań słuchu

Kierunkowe studia podyplomowe

Studentka z otoskopem