I. ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

 1. Gdzie mogę znaleźć ogólne zasady przyjmowania na studia?
  Ogóle zasady przyjmowania na studia w CM UMK znajdują się na stronie: www.rekrutacja.cm.umk.pl
 2. Gdzie mogę znaleźć zasady ubiegania się o przyjęcie na konkretny kierunek studiów?
  Po wejściu na stronę irk.umk.pl należy wybrać odpowiednią rekrutację. Po jej wybraniu (bez konieczności logowania) zostaje pokazana oferta kierunków studiów w ramach wybranej rekrutacji – przy opisie każdego kierunku znajdują się szczegółowe zasady kwalifikacji na dany kierunek). Osoby posiadające już konto w systemie IRK mogą (po zalogowaniu) wybrać z menu pozycję „Oferta”.
 3. Dlaczego na CM UMK są inne zasady przyjęcia na studia niż na innych uczelniach w Polsce?
  Zgodnie z polskim prawem każda uczelnia w Polsce może ustalać własne zasady przyjmowania na studia i jest w tym całkowicie niezależna.
 4. Dlaczego w ubiegłym roku były inne zasady przyjmowania na studia na CM UMK, a w tym są inne?
  CM UMK stara się docierać ze swoją ofertą do coraz większej liczby kandydatów, stąd zasady naboru są uchwalane tak, aby jak największa liczba osób przystępujących w danym roku do matury miała możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia.
 5. O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać na CM UMK?
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na CM UMK może się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków. Naturalnie jego kandydatura będzie rozpatrywana jedynie w odniesieniu do tylu kierunków, za które wniósł on opłatę rekrutacyjną.
 6. Na ile kierunków studiów mogę być przyjęty na CM UMK?
  Generalna zasada (wynikająca z warunków i trybu rekrutacji oraz z regulaminu studiów) głosi, że w rekrutacji na dany rok akademicki można być przyjętym tylko na jeden kierunek danego stopnia w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że:
  1. kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz
  2. kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz
  3. kandydat może być przyjęty na wiele kierunków niestacjonarnych. Jeżeli kandydat został przyjęty na studia stacjonarne pierwszego stopnia w pierwszym naborze, to w drugim naborze może być przyjęty pod warunkiem złożenia rezygnacji z wcześniejszego kierunku. Analogiczna sytuacja dotyczy naboru letniego i śródrocznego na ten sam rok akademicki.
 7. Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem Internetowej Rejestracji Kandydatów?
  Nie, nie ma takiej możliwości.
 8. Czy jeżeli nie spełniam wszystkich wymagań kwalifikacyjnych, to mogę się ubiegać o przyjęcie na studia?
  Nie, nie ma takiej możliwości.
 9. A jeżeli z brakującego przedmiotu wpiszę sobie 0%, to czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia?
  Nie, nie ma takiej możliwości.
 10. Czy jeżeli nie zdawałem któregoś z wymaganych przedmiotów na maturze, to mogę przystąpić do egzaminu wstępnego z tego przedmiotu?
  Nie, nie ma takiej możliwości.
 11. A co jeżeli na studiach I stopnia, które kończyłem poza UMK, miałem przedmioty, które były zbliżone (pod względem nazwy i zakresu tematycznego) do tych, które są wymagane przez UMK przy rekrutacji na studia II stopnia, jednak ich nazwa nie jest dokładnie taka, jak wymagana – czy wówczas mogę się ubiegać o przyjęcie na studia na UMK?
  W takiej sytuacji prosimy zgłosić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z kompletem dokumentów dotyczących danej sprawy (dyplom licencjata, suplement do dyplomu lub indeks, podanie z opisem problemu). Dokumenty te należy dostarczyć najpóźniej na tydzień-dwa przed upływem ostatecznego terminu upływu rejestracji na studia. Po rozpatrzeniu podania UKR (w porozumieniu z władzami odpowiedniego wydziału) podejmie decyzję w tej sprawie.
 12. Co oznaczają skróty s1, s2 sj, nj?
  Skróty te oznaczają:
  s1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia (tzw. licencjackie lub inżynierskie)
  s2 – studia stacjonarne drugiego stopnia (tzw. magisterskie)
  sj – studia stacjonarne jednolite magisterskie
  nj – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 13. Co oznacza termin „stara matura”?
  „Stara matura” to termin odnoszony do świadectwa dojrzałości uzyskanego przed 2005 rokiem (z wyłączeniem matury z roku 2002).

II. KOMISJA REKRUTACYJNA I KONTAKT

 1. Co to jest UKR UMK?
  UKR UMK to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. Co należy do obowiązków i zadań UKR?
  Do obowiązków i zadań UKR należy przeprowadzenie rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych na UMK.
 3. Czym nie zajmuje się UKR?
  UKR nie zajmuje się zagadnieniami związanym z przebiegiem studiów, czyli m.in.:
  1. pomocą socjalną (w tym stypendiami)
  2. akademikami
  3. wydawaniem legitymacji
  4. obsługą systemu USOS
  5. zapisami na zajęcia
   Sprawami związanymi z przebiegiem studiów zajmują się dziekanaty poszczególnych wydziałów.
 4. Jaka jest struktura i kto wchodzi w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej? Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora UMK. W jej skład wchodzi Przewodniczący i Członkowie. Obok tego powoływany jest zespół sekretarzy UKR, którzy bezpośrednio zajmują się przeprowadzaniem rekrutacji. Skład UKR i zespołu sekretarzy jest określany specjalnym Zarządzeniem Rektora UMK. Skład UKR i zespołu sekretarzy w bieżącym roku został podany w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych (patrz „Akty prawne„).
 5. Czy mogę się spotkać z Przewodniczącym Komisji lub którymś z jej członków?Nie, spotkań kandydatów i ich rodzin z członkami Komisji nie przewiduje się. Proces rekrutacji, sprowadzony do rejestracji internetowej, wniesienia opłaty i dostarczenia dokumentów, nie wymaga dodatkowych działań. Osobą, z którą może kontaktować się kandydat, jest sekretarz UKR.
 6. Z kim mogę porozmawiać na temat rekrutacji?
  Osobami uprawnionymi do udzielania informacji i pomocy w procesie rekrutacji są:
  1. sekretarze Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
  2. pracownicy Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM UMK
  3. pracownicy Działu Promocji i Informacji CM UMK https://rekrutacja.cm.umk.pl/

   Informacji na temat procesu rekrutacji w Collegium Medicum udziela:
  1. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
  2. Dział Promocji i Informacji CM
  3. Zakładka „pomoc” w IRK
 7. Gdzie i w jakich godzinach pracują sekretarze Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?
  Informacje dotyczące pracy bydgoskiej części Komisji Rekrutacyjnej znajdują się na stronie  https://rekrutacja.cm.umk.pl/kontakt/
 8. Czy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna pracuje w soboty?
  Informacje dotyczące pracy bydgoskiej części Komisji Rekrutacyjnej znajdują się na stronie  https://rekrutacja.cm.umk.pl/kontakt/
 9. Gdzie mogę zasięgać informacji na temat rekrutacji przed 10 lipca 2023 r.? Przed 10 lipca 2023 roku informacje na temat rekrutacji można uzyskać w:
  1. Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich CM UMK
  2. Dziale Promocji i Informacji CM UMK https://rekrutacja.cm.umk.pl/
   Informacji na temat procesu rekrutacji w Collegium Medicum udziela:
  1. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM
  2. Dział Promocji i Informacji CM
 10. Jaki jest dokładny adres do korespondencji kierowanej do UKR?
  Collegium Medicum, ul Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
 11. Jakie są numery telefonów do UKR?
  (52) 585-3606 (Collegium Medicum)
  (52) 585-3607 (Collegium Medicum)
 12. Jaki jest adres do korespondencji mailowej do UKR?
  Korespondencja z UKR odbywa się za pośrednictwem zakładki „pomoc” w systemie IRK.
 13. Jak długo będę czekał na odpowiedź?
  W zależności od charakteru sprawy od godziny do dwóch-trzech dni roboczych. Jeżeli wynik działania Komisji będzie widoczny na koncie kandydata w IRK, to dodatkowe wiadomości o tym informujące nie będą wysyłane. Podobnie w chwili gdy opłata zostanie zwrócona, sprawę uznaje się za zakończoną.

III. IRK – INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 1. Co to jest IRK?
  IRK to Internetowa Rejestracja Kandydatów – aplikacja, przy wykorzystaniu której jest prowadzona rejestracja kandydatów na studia na UMK.
 2. Czy mogę zarejestrować się na studia inaczej niż przez Internetową Rejestrację Kandydatów?
  Nie ma takiej możliwości.
 3. Do czego zobowiązuje mnie zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów?
  Pełny zakres zadań i odpowiedzialności został określony w Uchwale Senatu UMK, którego znajomość kandydat potwierdza przy pierwszym zapisie na kierunek studiów (udzielenie zgody rekrutacyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Uchwałą Senatu UMK). Treść tych oświadczeń można sprawdzić w zakładce „Zgody”. Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujący na UMK system priorytetów oraz harmonogram rekrutacji(tu szczególnie: terminy dostarczenia dokumentów).
 4. Czy IRK jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki internetowe?
  Nie, niektóre funkcje nie działają pod przeglądarką Internet Explorer – prosimy zainstalować sobie darmową przeglądarkę Mozilla Firefox.
 5. Nie mam drugiego imienia – czy mam coś wpisać w to pole?
  Nie, wpisywanie w to pole czegokolwiek, np. słowa „brak” lub „nie posiadam” będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do kandydata, np. Agnieszka nie posiadam Kowalska, Paweł brak Malinowski lub Jan —- Nowak.
 6. W mojej miejscowości nie ma ulicy, poczta mieści się w sąsiedniej miejscowości, więc co mam wpisać w polu ulica?
  W takiej sytuacji to pole należy zostawić puste.
 7. W mojej miejscowości nie ma ulicy, ale jest poczta – co mam wpisać w polu ulica?
  W takiej sytuacji to pole należy zostawić puste.
 8. Dlaczego podczas rejestracji nie mogę wybrać kierunku studiów?
  Proszę uzupełnić informacje w zakładce “Wykształcenie”, otworzyć “Edytuj wyniki egzaminów” i w pierwszej kolumnie od lewej strony zaznaczyć przedmioty zdawane na maturze.
 9. Zdawałem maturę międzynarodową – wyniki uzyskam po terminie ostatecznej rejestracji – co mam robić?
  Kandydaci zdający maturę międzynarodową rejestrują się w programie Internetowej Rejestracji Kandydatów: uzupełniają dane osobowe, wybierają rodzaj zdawanej matury i przedmioty maturalne, na razie bez wyników, deklarują kierunek studiów oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej. Następnie po otrzymaniu wyników matur wprowadzają je samodzielnie do systemu IRK.
 10. Jeżeli kandydat zdawał maturę np. w 2009 roku, a w kolejnym roku poprawił niektóre wyniki, to czy przy wpisywaniu numeru świadectwa do IRK musi podać zarówno numer świadectwa jak i aneksu?
  Tak, należy wpisać numer świadectwa, a po przecinku numer aneksu/aneksów.
 11. Jeżeli kandydat zdawał maturę w np. 2009 roku, a w kolejnym roku poprawił niektóre wyniki, to czy przy wpisywaniu wyników maturalnych do IRK musi podać zarówno wynik wcześniejszy, jak i poprawiony?
  Nie, kandydat wpisuje jedynie najlepszy wynik z każdego przedmiotu – niezależnie od tego, czy taki wynik uzyskał na maturze, czy poprawił go w kolejnych latach.
 12. Czy muszę wpisywać swoje oceny maturalne – czy IRK nie może pobrać moich danych z Krajowego Rejestru Ewidencji Matur (KREM)?
  Wyniki maturalne z Krajowego Rejestru Matur są pobierane jedynie w przypadku tych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na ich pobranie (zgodę taką wyraża się przy okazji składania deklaracji wybranych egzaminów). W przeciwnym wypadku KReM nie zezwala na pobranie tych wyników.
 13. Czy muszę wpisywać do IRK wszystkie oceny maturalne czy tylko te, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji?
  Wystarczy wpisanie tylko tych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Jeżeli wyniki te nie zostaną dodatkowo pobrane z KReMu, to system IRK policzy punkty zgodnie z wpisem dokonanym przez kandydata. To oznacza, że jeżeli kandydat zapomni wpisać dane z jakiegoś przedmiotu, to system IRK policzy mu z tego przedmiotu 0%. Jeżeli ten przedmiot będzie przedmiotem wymaganym, to kandydat dostanie łącznie 0 pkt z całej rekrutacji (niespełnienie warunków kwalifikacji).
 14. Wprowadziłem dane do sytemu IRK, a one później zniknęły – jak to możliwe? Sytuacja taka jest możliwa jedynie wtedy, gdy kandydat nie potwierdził wpisu komendą „Zapisz”.
 15. Założyłem konto w IRK i przy próbie wpisania mojego numeru PESEL dostaję informację, że taki numer PESEL jest związany z innym adresem e-mail – jak to jest możliwe?
  Niemożliwe. Najprawdopodobniej kandydat sam założył wcześniej konto z jednym adresem e-mail, a po pewnym czasie założył konto jeszcze raz na inny adres e-mail i próbuje wpisać ten sam numer PESEL.
 16. Czy ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów muszę zakładać tyle kont w IRK, ile kierunków chcę wybrać?
  Nie, wszelkie zapisy na dowolną liczbę studiów są dokonywane z jednego konta w IRK.
 17. Czy istnieje górna granica wieku ograniczająca możliwość podjęcia kształcenia na studiach stacjonarnych?
  Nie, każdy może podjąć takie studia.
 18. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła do IRK?
  Osoby, które zapomniały hasła do IRK są zobowiązane do skorzystania z opcji „nie pamiętam hasła”. Nowe hasło jest przesyłane kandydatowi na adres e-mail, który podał podczas internetowej rejestracji. Jeżeli uruchomienie opcji „nie pamiętam hasła” nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 19. Co mam zrobić, jeżeli nie radzę sobie z obsługą IRK?
  Prosimy się skontaktować z sekretarzami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 20. Jakich dokumentów potrzebuję by sprawnie dokonać Internetowej Rejestracji na studia?
  Wystarczy dowód osobisty oraz świadectwo dojrzałości (do IRK trzeba wpisać numery obu dokumentów). Jeżeli kandydat jeszcze nie posiada świadectwa dojrzałości, może na tym etapie pominąć wpisywanie jego numeru. Ważne jest, aby zaznaczył z jakich przedmiotów i na jakim poziomie zdawał egzaminy maturalne.
 21. Co jest największą zaletą IRK?
  Można zarejestrować się w dowolnym miejscu na Ziemi, wystarczy Internet i trochę wolnego czasu. Dokumenty do siedziby Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat musi dostarczyć w określonych terminach.
 22. Gdzie znajdę formularz podania?
  Formularz podania jest dostępny w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” przy informacjach o zapisie na dany kierunek studiów – ostatni wiersz tabeli dotyczącej danego kierunku pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki„.

IV. REJESTRACJA I REKRUTACJA

 1. Czym się różni rejestracja od rekrutacji?
  Rekrutacja to całościowy proces związany z przyjęciem kandydata na studia, natomiast rejestracja stanowi pierwszy etap rekrutacji i jest dokonywana drogą internetową w IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 2. Czy samo zarejestrowanie się wystarczy, aby być przyjętym na studia? Co muszę zrobić po zarejestrowaniu się na studia?
  Wypełnienie formularza w IRK to zaledwie pierwszy etap. W kolejnym etapie należy zapisać się na kierunek lub kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną, a następnie:
  • w przypadku studiów stacjonarnych – po uzyskaniu informacji o tym, że jest się zakwalifikowanym do przyjęcia na studia (informacja o tym czy jest się zakwalifikowanym lub nie, znajdzie się w dniu ogłoszenia wyników kwalifikacji na koncie każdego kandydata), należy dostarczyć komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
  • kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki prowadzone w Collegium Medicum, który znajduje się na liście rezerwowej zobowiązany jest, jak kandydat zakwalifikowany na studia, do złożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów; niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest podstawą nieprzyjęcia na kierunek, na który kandydat został wpisany na listę rezerwową,
  • w przypadku kierunków studiów niestacjonarnych prowadzonych w Collegium Medicum – po uzyskaniu informacji o tym, że jest się zakwalifikowanym do przyjęcia na studia lub na listę rezerwową (informacja o tym czy jest się zakwalifikowanym czy nie, znajdzie się w dniu ogłoszenia wyników kwalifikacji na koncie każdego kandydata), należy dostarczyć komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,
 3. Co oznacza Tura rekrutacji?
  Cały proces, od zapisania się kandydata na dany kierunek studiów, przez kwalifikację aż do złożenia dokumentów nazywany jest Turą rekrutacji. Tura może składać się z kilku etapów kwalifikacji – w przypadku pierwszej tury dla studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich będą trzy takie etapy. Każdy z nich składa się z ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz z okresu zbierania dokumentów od osób, które zostały do tego przyjęcia zakwalifikowane. Szczegółowe informacje dotyczące terminów poszczególnych Tur i etapów zawiera harmonogram rekrutacji
 4. Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków? Progi punktowe dla poszczególnych kierunków ustalane są na podstawie wyników matur zakwalifikowanych kandydatów. Odbywa się to w następujący sposób: na podstawie wyników matur tworzy się ranking wszystkich kandydatów, a następnie na daną liczbę miejsc (np. 100) kwalifikuje się nieco większą liczbę osób (np. 115). Liczba punktów uzyskanych przez ostatnią zakwalifikowaną osobę stanowi próg punktowy.
  Limity przyjęć dla kierunków prowadzonych w Collegium Medicum ustala Minister Zdrowia. Na studia może zostać przyjęta tylko liczba osób zgodna z tym limitem. Jeżeli listę zamyka więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, wszystkie osoby z tą samą liczbą punktów zostają przyjęte (lub nieprzyjęte) tak, aby wypełnienie było jak najbliższe ustalonego przez Ministra Zdrowia limitu.
 5. Jakie będą progi punktowe w czasie tegorocznej rekrutacji?
  To zależy od wyników, jakie kandydaci uzyskali w czasie egzaminów maturalnych. Po przeliczeniu ich zgodnie z zasadami rekrutacji tworzona jest lista rankingowa i dopiero wtedy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wyznacza próg punktowy, który trzeba osiągnąć (lub go przekroczyć), aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia na studia.
 6. Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia?
  Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.
  Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, to w tabeli przy opisie tego kierunku w pierwszym wierszu w polu „Status kwalifikacji” pojawi się napis (na zielonym tle: zakwalifikowana lub zakwalifikowany).
  Jeżeli taki napis się nie pojawił, to kandydat nie został zakwalifikowany i bierze udział w kolejnych etapach kwalifikacji w ramach tej samej Tury (udział ten jest automatyczny, nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków.
 7. Czy „zakwalifikowany” oznacza „przyjęty na studia”?
  Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia – wówczas na jego indywidualnym koncie w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, przy opisie danego kierunku w pierwszym wierszu w polu „Decyzja” pojawi się informacja na zielonym tle przyjęta (lub przyjęty).
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum w Bydgoszczy będzie przyjmowała dokumenty przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy.
 8. Co muszę zrobić po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia stacjonarne?
  Dostarczyć we wskazanym terminie stosowne dokumenty. Terminarz dostarczania dokumentów znajduje się w harmonogramie rekrutacji
  UWAGA!!! Liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK, a nie data stempla pocztowego.
 9. Czy jeżeli nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia, a będą ogłaszane kolejne etapy kwalifikacji i progi punktowe zapewne będą obniżane, to muszę powiadomić Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną o chęci brania udziału w dalszej kwalifikacji / „podtrzymaniu chęci brania udziału w kolejnych etapach”?
  Nie, do momentu wypełnienia limitu miejsc na danym kierunku wszystkie osoby, które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia na ten kierunek, automatycznie biorą udział w dalszej rekrutacji. Nie trzeba podejmować w tej sprawie żadnych działań – nie dzwonić, nie wysyłać maili, nie wysyłać pism informujących itp.
 10. Czy jest możliwe, aby spośród osób z taką samą liczbą punktów ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek części zaproponowano przyjęcie, a części nie
  Nie, nie ma takiej możliwości – w takim wypadku przyjęcie proponuje się albo wszystkim tym osobom, albo żadnej z nich. Np. na 100 miejsc proponuje się przyjęcie 94 lub 117, jeżeli osoby od 95 do 117 będą miały taką samą liczbę punktów.
 11. Czy jeżeli na np. 100 miejsc przyjęto 92 osoby (czyli zostało 8 miejsc wolnych), a obniżenie progu punktowego o 0,1 pkt. spowodowałoby konieczność zaproponowania przyjęcia kolejnym 27 osobom, to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie taką decyzję?
  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – wszystko zależy od specyfiki kierunku i możliwości dydaktycznych danego Wydziału. Jeżeli będzie taka możliwość, to taka propozycja się pojawi.
 12. Czy limit miejsc musi być wypełniony w 100%?
  Nie, jeżeli nie ma możliwości wypełnienia limitu w 100%, a jego przekroczenie w znacznym stopniu przekracza możliwości dydaktyczne danego wydziału, to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecyduje się pozostawić te miejsca niewykorzystane.
 13. Czy progi punktowe na poszczególne kierunki są podobne do tych z lat ubiegłych?
  Mogą być podobne, ale nie muszą – zależy to przede wszystkim od wyników uzyskanych w danym roku przez maturzystów, a także od tego, czy zasady przyjęcia na dany kierunek uległy zmianie.
 14. Czy próg punktowy na dany kierunek zostanie obniżony?
  Tak, pod warunkiem, że w danym etapie nie wykorzystany został limit przyjęć (nie wszyscy zakwalifikowani dostarczyli dokumenty). Jeżeli natomiast limit przyjęć został wykorzystany, wówczas nie nastąpi obniżenie progu punktowego.
 15. Dlaczego próg na dany kierunek nie został obniżony?
  Dlatego, że został wypełniony limit miejsc.
 16. Czy mogę zobaczy listę osób przyjętych na dany kierunek?
  Nie, na UMK nie wywiesza się i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie listy osób przyjętych na studia.

V. TERMINY

 1. Gdzie mogę znaleźć ogólne informacje na temat terminów rekrutacji? Harmonogram postępowania rekrutacyjnego został ogłoszony w formie załącznika do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Kiedy upływa ostateczny termin rejestracji internetowej na studia?
  W większości przypadków termin rejestracji mija o godz. 23.59 danego dnia określonego w harmonogramie rekrutacji
 3. Czy dla wszystkich kierunków termin rejestracji jest taki sam?
  Nie, w przypadku kierunków artystycznych, na których przewiduje się egzaminy wstępne, termin ten jest wcześniejszy.
 4. Czy po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego mogę się jeszcze zarejestrować w IRK?
  Nie, nie ma takiej możliwości.
 5. Kiedy trzeba wpłacić opłatę rekrutacyjną?
  Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do ostatniego dnia rejestracji włącznie określonego w harmonogramie rekrutacji Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.
 6. Kiedy trzeba składać dokumenty?
  W przypadku studiów stacjonarnych dokumenty składa się po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Jeżeli kandydat został zakwalifikowany na dany kierunek, to w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w pierwszym wierszu opisu danego kierunku w polu „Status kwalifikacji” pojawi się napis: zakwalifikaowana (lub zakwalifikowany).
  Daty kolejnych kwalifikacji można znaleźć w harmonogram rekrutacji
  W przypadku kierunków zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, prowadzonych w Collegium Medicumkandydat zakwalifikowany oraz wpisany na listę rezerwową składa dokumenty dopiero po ogłoszeniu wyników – zgodnie z harmonogramem rekrutacji
 7. Czy mam składać dokumenty, jeżeli w procesie kwalifikacji (np. w I etapie) zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, a liczę na to, że w kolejnych etapach zostanę zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek o wyższym priorytecie?
  Tak, koniecznie. Niezłożenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie, bez względu na to, czy dotyczy to kierunku w systemie priorytetów umieszczonego najwyżej, czy kierunków mniej ważnych, jest równoznaczne z zaniechaniem ubiegania się o przyjęcie na studia na UMK.
 8. Jeżeli nie zdołam (nie zdołałem) złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie, to czy mogę to zrobić w terminie późniejszym?
  Nie, nie ma takiej możliwości – kandydat, który nie dostarczył dokumentów w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania rekrutacyjnego.

VI. PRIORYTETY

 1. Co to są priorytety?
  Priorytety to system służący usprawnieniu procesu rekrutacji. Określając priorytety kandydat zapisujący/rejestrujący się na kilka kierunków studiów informuje, który kierunek jest dla niego najważniejszy, który wybiera jako drugi, w przypadku gdyby się nie dostał na pierwszy, który jako trzeci itd., mówiąc inaczej, ustawia kierunki w kolejności od najważniejszego (tego, na studiowaniu którego zależy mu najbardziej) do najmniej ważnego (tego, który studiować chce, gdy nie zostanie przyjęty na żaden z bardziej pożądanych).
 2. Dlaczego na niektórych uczelniach priorytety nie obowiązują?
  Warunki i zasady przyjęcia na studia każda uczelnia w Polsce ustala samodzielnie. Jeżeli Senat danej uczelni zdecydował, że system priorytetów będzie obowiązywał (lub nie będzie obowiązywał), to decyzja ta dotyczy wyłącznie tej uczelni.
 3. Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia systemu priorytetów na UMK
  Podstawą prawną wprowadzenia systemu priorytetów na UMK jest UCHWAŁA Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 31 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. Czy na wszystkich kierunkach studiów obowiązują priorytety?
  Tak, na wszystkich kierunkach obowiązują priorytety.
 5. Czy muszę ustawić priorytety?
  Jeżeli kandydat zapisuje się tylko na jeden kierunek nie ma obowiązku ustawiania priorytetów – ten kierunek automatycznie staje się priorytetowym. Jeżeli kandydat zapisuje się na kilka kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (lub jednolite magisterskie) lub na kilka kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia – wówczas priorytety ustawione są w losowej kolejności. Kandydat powinien sprawdzić, czy kierunki są ustawione we właściwej kolejności i w razie potrzeby powinien ją zmienić.
 6. Jak mogę ustawić swoje priorytety?
  Aby ustawić priorytety należy na indywidualnym koncie w IRK przejść do zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne”, a następnie skorzystać z linku „Ustal priorytety”. Następnie można poprzez przeciąganie poszczególnych kierunków, ustawić je w odpowiedniej kolejności. Po ustawieniu kierunków należy zapisać dokonane zmiany – przycisk „Zapisz”.
 7. Do kiedy mogę zmieniać kolejność swoich priorytetów?
  Kolejność priorytetów można zmieniać do ostatniego dnia rejestracji.
 8. Jak dokładnie działają priorytety?
  System priorytetów działa w ten sposób, że jeżeli kandydat przekroczy progi punktowe na kilka kierunków, o przyjęcie na które się ubiega, to zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na ten, który na liście jego priorytetów znajduje się wyżej od pozostałych.
  Przedstawmy to na przykładzie. Jan Kowalski i Tomasz Nowak ubiegają się o przyjęcie na studia na UMK i obu kandydatom zależy na studiowaniu na kierunku Prawo; w przypadku, gdyby nie dostali się na Prawo chcieliby studiować Filologię angielską. Każdy z nich zapisał się na Filologię angielską, a następnie na Prawo (zapisy dokonali w takiej kolejności). Jan Kowalski zignorował konieczność ustalenia priorytetów i pozostawił te dwa kierunki w kolejności zapisów, natomiast Tomasz Nowak je uszeregował zgodnie ze swoimi priorytetami. W efekcie ich listy ich priorytetów wyglądają następująco: Jan Kowalski   Tomasz Nowak
  1. filologia angielska
  2. prawo   
  1. prawo
  2. filologia angielska W chwili ogłoszenia I kwalifikacji progi punktowe ułożyły się następująco (są to wartości przykładowe, nie mające nic wspólnego z progami przyjęcia w bieżącym roku):filologia angielska – 83,5 pkt. prawo – 78,3 pkt. Nasi kandydaci uzyskali następujące wyniki punktowe (po przeliczeniu wyników matury):Jan Kowalski   Tomasz Nowak
  1. filologia angielska – 84,6 pkt.
  2. prawo – 81,4 pkt.   
  1. prawo – 79,5 pkt.
  2. filologia angielska – 89,6 pkt. Jak widać, obaj kandydaci przekroczyli progi punktowe na wybranych przez siebie kierunkach. Zostali więc zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek o najwyższym priorytecie, na którym przekroczyli próg punktowy.
 9. Mam więcej punktów na kierunku A niż kolega, jednak nie zostałem zakwalifikowany, a kolega został zakwalifikowany. Jak to możliwe?
  Taka sytuacja jest możliwa w przypadku, gdy kandydat źle ustawi priorytety (zobacz przykład z pytania wcześniejszego). W tym przykładzie Jan Kowalski nie został zakwalifikowany na kierunek Prawo, gdyż został zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie (Filologia angielska), na którym również przekroczył próg punktowy. Jego kolega Tomasz Nowak, został zakwalifikowany na kierunek Prawo mając mniej punktów niż Jan Kowalski (79,5 pkt.), gdyż ten kierunek był kierunkiem o wyższym priorytecie, na którym przekroczył próg punktowy.
 10. Pierwszy raz słyszę o jakichś priorytetach, dlaczego nikt mnie o nich nie poinformował?
  To nieprawda. Wszyscy kandydaci przy pierwszym zapisie na dowolny kierunek studiów muszą potwierdzić „Informację dotyczącą rekrutacji”, która zaczyna się od: „Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim…”
  Składając to oświadczenie, kandydat potwierdza, iż przeczytał UCHWAŁA Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 31 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Jeżeli zaś kandydat ową Uchwałę przeczytał, to zapoznał się także z § 23 oraz § 40 rzeczonej Uchwały, które głoszą:
  „Kandydat na studia stacjonarne, który zarejestrował się na więcej niż jeden kierunek studiów zobowiązany jest określić priorytety – uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności, odrębnie, w ramach rejestracji:
  – na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, oraz
  – na studia drugiego stopnia.”
  oraz
  „1. Kandydat na studia stacjonarne może być zakwalifikowany do przyjęcia tylko na jeden kierunek studiów w ramach:
  – studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  – studiów drugiego stopnia.
  2. Przy podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu Uczelniana Komisja Rekrutacyjna uwzględnia priorytety określone przez kandydata.
  3. Kandydat, który zarejestrował się na kilka kierunków studiów i został zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie, nie jest kwalifikowany na kierunki o priorytecie niższym.”
 11. Ustawiłem swoje priorytety tak, jak chciałem, a one obecnie wyglądają inaczej – jak to się stało?
  Kandydat nie zatwierdził zmian za pomocą przycisku „zmień”. W przeciwnym wypadku nie ma takiej możliwości, aby ustawienie kierunków w priorytetach uległo zmianie. Ani system IRK, ani żadne osoby trzecie nie dokonują żadnych zmian na indywidualnych kontach w IRK. Poza tym każda zmiana na koncie jest zapisywana w bazie historii logowania, więc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może te dane zweryfikować.
 12. Dlaczego pomimo tego, że przekroczyłem progi punktowe na wszystkich kierunkach, na które się zapisałem, zostałem zakwalifikowany do przyjęcia tylko na jeden, ten, który jest pierwszy na mojej liście? Dlaczego nie mogę wybrać innego kierunku, skoro przekroczyłem wymagany próg punktowy?
  Właśnie w ten sposób działa system priorytetów. Kandydat sam określa kolejność kierunków ustawiając je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego (robi to przed zakończeniem rejestracji). W kolejnych turach kwalifikacji może otrzymać propozycję przyjęcia wyłącznie na jeden kierunek.
 13. Czy jeżeli zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek, który nie jest moim priorytetowym – zajmuje na mojej liście miejsce drugie (lub trzecie, lub czwarte itd.), a chcę czekać na kolejne etapy kwalifikacji, ponieważ liczę, że dostanę się na mój kierunek priorytetowy, to czy muszę już teraz składać dokumenty?
  Tak, koniecznie. Niezłożenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie, bez względu na to, czy dotyczy to kierunku w systemie priorytetów umieszczonego najwyżej, czy kierunków mniej ważnych, jest równoznaczne z zaniechaniem ubiegania się o przyjęcie na studia na UMK. Patrz: § 43, pkt. 2 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 14. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek C, który jest najniżej na mojej liście priorytetów. Po namyśle postanowiłem, że jednak chciałbym studiować na tym kierunku i tym samym nie chciałbym się ubiegać w kolejnych turach o zakwalifikowanie na znajdujące się powyżej na mojej liście priorytetów kierunki A i B. Czy mogę nie brać udziału w dalszej rekrutacji i tym samym pozostać na kierunku C?
  Nie, nie ma takiej możliwości.
 15. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek X. Jednak po namyśle chciałbym studiować na kierunku Y, który na mojej liście priorytetów znajduje się niżej. Czy mogę to zmienić, czy mogę zmienić priorytety?
  Nie, ma możliwości zmiany priorytetów po ogłoszeniu wyników. Kandydat może zmieniać swoje priorytety do ostatniego dnia rejestracji w ramach danej Tury. Po tym czasie zmiana priorytetów zostaje zablokowana.
 16. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia w I turze kwalifikacji na kierunek X. Dokumenty dostarczyłem we wskazanym czasie do Komisji Rekrutacyjnej. W II turze kwalifikacji zostałem zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie – Y. Mam kilka pytań:
  1. czy muszę jechać / dzwonić / wysyłać maile do Komisji, żeby przełożyć dokumenty?
  2. kto przekłada dokumenty?
  3. czy muszę wydrukować kolejne podanie i wysłać do Komisji?
   Ad. A) Nie, sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przełoży te dokumenty automatycznie.
   Ad. B) Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
   Ad. C) Nie. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przekładając dokumenty, albo skreśli nazwę kierunku o niższym priorytecie i wpisze ten o wyższym, albo (jeżeli będzie to niemożliwe) wydrukuje nowe podanie z nazwą odpowiedniego kierunku i dołączy do pozostałej dokumentacji. Wówczas osoba przyjęta na studia będzie musiała złożyć podpis na podaniu w chwili odbierania legitymacji studenckiej (w dziekanacie).
 17. Czy dokumenty trzeba składać w białej teczce?
  Nie – jest to zbędne, a nawet niepożądane. Proszę pamiętać o skserowaniu świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów i ewentualnie suplementu do dyplomu (jeżeli jest wymagany).

VII. OLIMPIADY, KONKURSY I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 1. Czy korzystając ze zwolnienia z procesu kwalifikacyjnego, muszę wnosić opłatę rekrutacyjną?
  Nie, wszystkie osoby korzystające ze zwolnienia z procesu kwalifikacyjnego nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej za kierunek, na którym korzystają ze zwolnienia.
 2. Jakie dokumenty muszę dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, aby skorzystać ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na podstawie uprawnień olimpijczyka?
  Należy dostarczyć (najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji) poświadczoną kserokopię (poświadczenia może dokonać sekretarz UKR na miejscu na podstawie przedłożonego oryginału):
  • zaświadczenia wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu stwierdzającego, że kandydat otrzymał tytuł laureata lub finalisty,
  • zaświadczenia wydanego przez polski związek sportowy określającego rodzaj klasy sportowej,
  • w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych zaświadczenia w postaci opinii takiego związku o wysokim poziomie sportowym zawierającej wykaz osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
  • zaświadczenia wydanego przez zagraniczny związek sportowy o udziale w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy lub uzyskaniu miejsca 1-3 w mistrzostwach kraju.
   Dokument ten zostaje w dokumentacji studenta przez cały czas trwania studiów. Przesłanie zeskanowanego zaświadczenia pocztą elektroniczną (lub umieszczenie w systemie IRK) nie upoważnia do skorzystania ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego oraz opłaty.
 3. Jakie osoby mogą być zwolnione z rekrutacji?
  Z postępowania kwalifikacyjnego mogą być zwolnione osoby, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty olimpiady, uzyskały tytuł laureata w konkursie ogólnopolskim lub posiadają osiągnięcia sportowe – szczegóły:  Uchwała Nr 32 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe ze zmianami.
 4. Czy posiadając zaświadczenie o tym, że jestem laureatem (finalistą) danej olimpiady, uzyskuję zwolnienie z całego postępowania rekrutacyjnego czy tylko z jego części?
  Zasady zwolnień są opisane w   Uchwała Nr 32 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe ze zmianami.  Na większości kierunków następuje zwolnienie z całości postępowania rekrutacyjnego (to znaczy, że kandydat, który dostarczy dokumenty w odpowiednim czasie, zostaje automatycznie przyjęty na studia).
 5. Czy posiadając zaświadczenie o tym, że jestem sportowcem uzyskuję zwolnienie z całego postępowania rekrutacyjnego czy tylko z jego części?
  Zasady zwolnień są opisane w   Uchwała Nr 32 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe ze zmianami.   Na wszystkich kierunkach prowadzonych przez wydziały kampusu toruńskiego, na których nie obowiązują egzaminy wstępne, osoba posiadająca zaświadczenie o uzyskanych osiągnięciach sportowych jest zwalniana z całego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego?
  Ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego można skorzystać w ciągu trzech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości lub w ciągu dwóch lat od daty wydania zaświadczenia o aktualnej klasie sportowej lub uzyskanych osiągnięciach sportowych.
 7. Kiedy muszę przedstawić zaświadczenie o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych?
  Zaświadczenie o tytule laureata/finalisty lub o osiągnięciach sportowych należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji określonego w harmonogramie rekrutacji
 8. Komu muszę przedstawić zaświadczenie o olimpiadzie?
  Zaświadczenie o olimpiadzie należy przedstawić sekretarzowi Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Czy zaświadczenie o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych muszę przedstawić osobiście?
  Zaświadczenie może być przesłane drogą korespondencyjną na adres:
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
  ul. Karłowicza 24,
  85-092 Bydgoszcz
 10. Czy do zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie/osiągnięciach sportowych muszę dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty?
  Tylko w przypadku opinii Polskiego Związku Sportowego, który nie przyznaje klas sportowych, wymagana jest pozytywna opinia Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. W pozostałych przypadkach wystarczy okazanie w Komisji Rekrutacyjnej oryginału zaświadczenia lub poświadczonej kserokopii. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna również może poświadczyć kserokopię.
 11. Czy fakt bycia olimpijczykiem/sportowcem mam w jakiś sposób zaznaczyć w bazie IRK?
  Kandydat, który chce skorzystać z uprawnień olimpijczyka powinien wprowadzić do systemu IRK (zakładka „Formularze osobowe” – „Wykształcenie” w części „Olimpiady i konkursy” informacje dotyczące uzyskanych osiągnięć. Przy zapisie na studia, jeśli zasady kwalifikacji umożliwiają skorzystanie z uprawnień olimpijczyka, należy w polu „Olimpiada/konkurs” wskazać wcześniej zdefiniowane osiągnięcia.
 12. Jaką ocenę mam wpisać do bazy IRK z przedmiotu, którego jestem olimpijczykiem?
  Do bazy IRK należy wpisać ocenę ze świadectwa (nawet jeśli kandydat jest laureatem olimpiady z danego przedmiotu).
 13. Czy wszystkie osoby, które złożą zaświadczenie o olimpiadzie, będą przyjęte na studia?
  Tak, wszystkie osoby, które przedstawią Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oryginał zaświadczenia (lub poświadczoną kserokopię) o olimpiadzie zostaną przyjęte pod warunkiem dostarczenia w odpowiednim czasie pozostałych dokumentów.
 14. Jak i kiedy mogę się dowiedzieć, czy jako olimpijczyk zostałem przyjęty na studia?
  Wszyscy olimpijczycy będą przyjęci na studia, jeśli w odpowiednim czasie dostarczą dokumenty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

VIII. EGZAMINY

 1. Czy jeżeli nie zdawałem jakiegoś przedmiotu na maturze (tzw. nowa matura), to mogę przystąpić do egzaminu wstępnego, aby ten brak uzupełnić?
  Nie, egzaminów wstępnych nie przewiduje się.
 2. Kiedy i gdzie mam zgłosić się na egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną?
  Informacja dotycząca terminu, godziny i miejsca egzaminu będzie widoczna na koncie osobistym kandydata w IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” przy opisie kierunku w wierszu „Egzaminy wewnętrzne”. Informacja ta będzie widoczna dopiero po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto i zaksięgowaniu w bazie IRK.
  Informacje o egzaminach można znaleźć w harmonogramie rekrutacji
 3. Czy na egzamin/rozmowę kwalifikacyjną muszę się stawić z dowodem osobistym?
  Tak, osoby, które nie będą w stanie przedstawić dowodu osobistego lub paszportu nie zostaną wpuszczone na egzamin/rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się przez Internet, Komisja Egzaminacyjna może zażądać okazania dowodu tożsamości.
 4. Dokonałem opłaty rekrutacyjnej, ale nie została ona jeszcze zaksięgowana na moim koncie, w związku z czym nie widzę danych dotyczących egzaminu/rozmowy. Czy mimo to mogę do niego/ niej przystąpić?
  Tak, kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną może przystąpić do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej pod warunkiem zjawienia się na egzaminie/rozmowie kwalifikacyjnej z dowodem wpłaty potwierdzającym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
 5. Gdzie mogę uzyskać informację o terminie i miejscu egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku, gdy dane te nie są widoczne na moim koncie?Ogólne informacje na temat terminów egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych znajdują się w harmonogramie rekrutacji Natomiast informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 6. Czy podczas rekrutacji na ratownictwo medyczne i fizjoterapię w Collegium Medicum UMK obowiązuje egzamin sprawnościowy?
  Przyjęcie na te kierunki odbywa się tylko na podstawie konkursu matur.

IX. DOKUMENTY

 1. Jakie dokumenty są niezbędne do przyjęcia na studia?
  Listę dokumentów, które kandydat jest zobowiązany do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej określa >>Rektor w zarządzeniu<<.
 2. W tym roku ukończyłem studia pierwszego stopnia i jeszcze nie otrzymałem dyplomu z mojej uczelni – co mam zrobić, aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia?
  W przypadku niewydania jeszcze dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kandydat musi dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 3. W zasadach kwalifikacji na mój kierunek wymagana jest ocena z egzaminu dyplomowego/pracy dyplomowej, a nie mam jeszcze suplementu – co mam zrobić?
  Zamiast suplementu można dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach. Zaświadczenie powinno zawierać::nazwę ukończonego kierunku studiów,
  – datę ukończenia studiów,
  – ocenę ukończenia studiów,
  – średnią wszystkich pozytywnych ocen ze studiów,
  – ocenę z egzaminu dyplomowego,
  – ocenę z pracy dyplomowej lub informację, że program studiów nie przewidywał złożenia pracy.
  Takie zaświadczenie może również zastąpić dyplom pod warunkiem, że rekrutacja odbywa się w roku ukończenia studiów.
 4. Na jaki adres mam wysłać / dostarczyć dokumenty jeżeli ubiegam się o przyjęcie na studia w Collegium Medicum (część bydgoska UMK)?
  Osobiście:
  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
  ul. Karłowicza 24 85-092 Bydgoszcz
  52 585-36 06
  Korespondencyjnie:
  Collegium Medicum, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
 5. Czy dokumenty mogę wysłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej?
  Tak – proszę jednak wziąć pod uwagę wymóg, iż dokumenty muszą dotrzeć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym czasie określonym w harmonogramie rekrutacji
  UWAGA!! Liczy się zatem data dotarcia dokumentów na UMK, a nie data stempla pocztowego.
 6. Wysyłając dokumenty pocztą, muszę wysłać oryginały, czy wystarczą kserokopie dokumentów?
  W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału dyplomu i suplementu, jednak kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone notarialnie lub przez UMK.
  UWAGA!!!  W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie wszystkich wyników matur przez Krajowy Rejestr Matur (KReM) wystarczy zwykła kserokopia świadectwa – nie dotyczy kandydatów na kierunek Lekarski.
 7. Czy wysyłając dokumenty pocztą muszę je wysłać listem poleconym czy mogę zwykłym?
  Decyzję, jak również całą odpowiedzialność z niej wynikającą, w sprawie formy i drogi dostarczenia dokumentów na UMK ponosi kandydat.
 8. Czy dokumenty może za mnie złożyć inna osoba – np. rodzic, brat lub siostra, inny członek rodziny, kolega itp.?
  Tak, pod warunkiem, że formularz podania został podpisany przez kandydata.
 9. Czy jeżeli pomyliłem adres i dokumenty wysłałem w inne miejsce na UMK (dziekanat, wydział, instytut, katedrę itd.), to dotrą one do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?
  Najprawdopodobniej nie, proces rekrutacji odbywa się w okresie urlopowym, więc może się zdarzyć, że dokumenty trafią na biurko osoby, która akurat rozpoczęła urlop i przeleżą tam dłużej niż trwa czas zbierania dokumentów.
 10. Co mam zrobić w takim wypadku?
  Osoba, która wysłała dokumenty w inne miejsce niż do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powinna jak najszybciej wysłać drugi komplet dokumentów na właściwy adres, biorąc pod uwagę, że dokumenty muszą dotrzeć do Komisji w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji
 11. W jaki sposób mogę się przekonać, że moje dokumenty dotarły do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?
  Osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia, widzi na swoim koncie w IRK (zakładka: „Zgłoszenia rekrutacyjne”) przy opisie kierunku zapis (w polu „Status kwalifikacji”): zakwalifikowana (lub zakwalifikowany). W momencie, gdy dokumenty dotrą do Komisji Rekrutacyjnej i są kompletne, w polu obok („Decyzja”) pojawi się napis: przyjęta (lub przyjęty). Pojawienie się tego drugiego zapisu oznacza, że dokumenty dotarły do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, jego brak oznacza, że jeszcze nie dotarły.
 12. Gdzie mogę znaleźć druk podania na studia?
  Wydruk podania na studia dokonywany jest z indywidualnego konta kandydata w IRK – zakładka: „Zgłoszenia rekrutacyjne”, ostatni wiersz tabeli z opisem kierunku: „Dokumenty i dalsze kroki”.
 13. Czy wydruk podania musi być kolorowy (czy zdjęcie na drugiej stronie podania musi być wydrukowane w kolorze)?
  Nie, podanie nie musi być wydrukowane w kolorze, może być czarno-białe.
 14. Czy podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane?
  Tak, podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane.
 15. Czy brak podpisu na podaniu dyskwalifikuje mnie z procesu rekrutacji?
  Nie, jednak osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia, która dostarczy podanie niepodpisane, musi niezwłocznie zgłosić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej celem podpisania podania lub przesłać podpisane podanie pocztą.
 16. Czy świadectwo dojrzałości to to samo co świadectwo maturalne?
  Tak.
 17. Czy świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły to jedno i to samo? Nie, świadectwo dojrzałości jest wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w oryginale i odpisie (druk w kolorystyce: żółto-niebieskawej), natomiast świadectwo ukończenia szkoły jest wydawane przez dyrekcję danej szkoły (druk różowawy).
 18. Czy w procesie rekrutacji muszę składać kserokopię świadectwa ukończenia szkoły?
  Nie, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły nie jest wymagana.
 19. Czy zamiast kserokopii świadectwa dojrzałości mogę złożyć jego oryginał, odpis lub duplikat?
  Tak.
 20. Jaki organ jest uprawniony do wydawania odpisów świadectwa dojrzałości? Jedynym organem uprawnionym do wydawania odpisów świadectwa dojrzałości jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 21. Czy mogę złożyć odpis notarialny świadectwa dojrzałości?
  Tak., z wyjątkiem kierunku lekarskiego na który wymagany jest oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości.
 22. Czy jeżeli poprawiałem maturę, to muszę składać kserokopię świadectwa dojrzałości i aneksu?
  Tak, do UKR muszą dotrzeć oba dokumenty.
 23. Czy niezłożenie w terminie kserokopii świadectwa dojrzałości eliminuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na studia?
  Tak, niezłożenie w wyznaczonym terminie kserokopii świadectwa dojrzałości jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 24. Czy jeżeli już studiuję na UMK, to muszę składać drugi komplet dokumentów? Tak, kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów (patrz pytanie nr 1).
 25. Co mam zrobić w momencie, gdy ubiegam się o przyjęcie na drugi kierunek studiów i moje świadectwo dojrzałości znajduje się w dokumentacji dziekanatu tego kierunku studiów, który już studiuję? Czy wówczas mam składać drugie świadectwo dojrzałości?
  Jeżeli oryginał znajduje się w dziekanacie jakiegoś wydziału UMK, to kandydat może przedłożyć poświadczoną przez pracownika tego dziekanatu kserokopię świadectwa.
  Nie dotyczy to kierunku lekarskiego, na który musi być złożony oryginał.
 26. Czy kserokopia świadectwa dojrzałości musi być kolorowa?
  Nie, kserokopia świadectwa dojrzałości może być czarno-biała.
 27. Czy kserokopia świadectwa dojrzałości musi być w skali 1:1 itp.?
  Nie, nie ma specjalnych wymogów dotyczących technicznej strony wykonania kserokopii – jedyny warunek to czytelność kserokopii.
 28. Czy kserokopia musi być poświadczona?
  Osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) mogą przesłać zwykłą kserokopię świadectwa maturalnego oraz aneksu. Pozostałe osoby muszą przesłać oryginał świadectwa i aneksu lub ich kopie poświadczone przez notariusza.
 29. Czy wraz z wymaganymi dokumentami muszę składać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku?
  Nie, zaświadczenie lekarskie można dostarczyć do UKR do 30 września 2023. Na kierunki studiów: audiofonologia, terapia zajęciowa i zdrowie publiczne, nie jest wymagane orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy.

X. ZDJĘCIA

 1. Ile zdjęć muszę dostarczyć w czasie rekrutacji?
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dostarczyć tylko jedno zdjęcie w postaci pliku elektronicznego (zdjęcie zeskanowane do pliku JPG lub png) musi zostać wgrane do IRK.
 2. Czy zdjęcie w postaci elektronicznej mam dostarczyć wraz z resztą dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej?
  Nie, kandydat, który wgrał zdjęcie do bazy IRK, nie musi dostarczać go w wersji elektronicznej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Prosimy zatem nie wysyłać tych zdjęć z resztą dokumentów na nośnikach typu: dyskietka / płyta CD / płyta DVD / pendrive ani pocztą elektroniczną.
 3. Jakie wymiary musi mieć zdjęcie?
  Zdjęcie elektroniczne w formacie JPG powinno mieć wymiar 500 * 625 pikseli. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach i zbliżonych proporcjach.
 4. Czy zdjęcie musi być kolorowe?
  Tak, zdjęcie musi być kolorowe.
 5. Czy zdjęcie musi odpowiadać zdjęciu dowodowemu?
  Tak.
 6. Jak mam wytłumaczyć fotografowi, jakie zdjęcie ma mi zrobić?
  Należy mu powiedzieć, że ma to być zdjęcie do dowodu osobistego. Dodatkowo warto wziąć ze sobą nośnik elektroniczny – wówczas będzie można pobrać od fotografa zdjęcie w wersji elektronicznej potrzebnej do wgrania do systemu IRK.
 7. Jaką rozdzielczość / wielkość / wymiary / format musi mieć zdjęcie wgrywane do IRK?
  Zdjęcie przesyłane do systemu IRK musi mieć odpowiedni format (jpg lub png), minimalne wymiary 500 x 625 pikseli oraz maksymalną wielkość ok. 1 MB.
 8. Nie mogę wgrać zdjęcia do bazy IRK – co mam robić?
  Jeżeli przyczyną błędu jest zły typ pliku/zła wielkość pliku/złe proporcje, to należy zdjęcie odpowiednio zmodyfikować i ponownie spróbować przesłać do systemu. Gdyby to nie pomogło i po kilku próbach nie udało się wgrać zdjęcia, prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 9. Jak mam wykadrować zdjęcie?
  Zdjęcie kadruje się dopasowując je do wymaganego konturu. Aby to uczynić, trzeba zainstalować sobie aplikację Java (SUN).
 10. Co mam zrobić, jeżeli pomimo kilku prób nie mogę wykadrować zdjęcia?
  Należy skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 11. Co oznacza napis przy zdjęciu: „Status: oczekuje”?
  Oznacza to tyle, że zdjęcie zostało wgrane, ale informatycy, którzy zajmują się obróbką tych zdjęć dla potrzeb wydruku legitymacji studenckich, jeszcze go nie zaakceptowali.
 12. Kiedy się dowiem, czy moje zdjęcie zostało zaakceptowane lub odrzucone? Akceptacji są poddawane wyłącznie zdjęcia kandydatów, którzy mogą być przyjęci na studia i po ogłoszeniu wyników złożyli dokumenty. Proces akceptacji zdjęć trwa kilka dni.
 13. Co mam zrobić, jeżeli moje zdjęcie zostało odrzucone?
  Wgrać nowe zdjęcie o właściwych parametrach.
 14. Posiadam już elektroniczną legitymację studencką. Czy muszę przesyłać zdjęcie do IRK?
  Tak, ponieważ zdjęcie będzie dołączone do podania o przyjęcie na studia.

XI. OPŁATY

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) opłata rekrutacyjna na kierunki CM wynosi 85 zł.
 2. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat, czy wystarcza jedna?
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów wnosi opłatę za każdy z nich. Wszystkie opłaty mogą być zrealizowane przy pomocy jednego przelewu.
 3. Na co jest przeznaczana opłata rekrutacyjna i czy w wypadku niedostania się na studia mogę liczyć na jej zwrot?
  Opłata rekrutacyjna jest przeznaczana na obsługę rekrutacyjną – druk i wysyłkę decyzji i innej korespondencji, zakup sprzętu i materiałów biurowych, obsługę informatyczną i biurową itd. W związku z powyższym osoby, które przystąpią do rekrutacji i przez nią przejdą, a nie zostaną przyjęte na studia, nie mogą liczyć na zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 4. Kto ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej?
  Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 5. Czy jeżeli wniosę część opłaty rekrutacyjnej, będę brany po uwagę w procesie rekrutacji?
  Nie.
 6. Gdzie mogę znaleźć swój indywidualny numer konta bankowego, na który mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?
  Numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną, można znaleźć na swoim indywidualnym koncie w IRK w zakładce „Płatności” na dole strony (- „Twoje indywidualne konto do wpłat”).
 7. Co to oznacza, że każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta bankowego?
  System IRK generuje numer konta bankowego dla każdego kandydata w taki sposób, iż ostatnie cyfry tego numeru odpowiadają numerowi identyfikacyjnemu kandydata w systemie IRK. Stąd każdy kandydat ma osobne konto, na które winien dokonać wpłaty.
 8. Czy jeżeli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną na konto, które podał mi inny kandydat/kandydatka (w domyśle – jego/jej indywidualne konto bankowe w systemie IRK), to Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tę opłatę przeksięguje?
  Nie. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie przeksięgowuje opłat z jednego konta na drugie.
 9. Co zrobić, jeżeli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną nie na moje indywidualne konto bankowe w systemie IRK?
  Osoby, które uiściły opłatę rekrutacyjną nie na swoje indywidualne konto bankowe w systemie IRK postępują następująco (w zależności od tego, na jakie konto tę opłatę uiściły):
  1. opłata została wpłacona na konto innego kandydata
   W takim przypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto.
   Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opłata rekrutacyjna winna skierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty.
  2. opłata została wpłacona na konto któregoś w Wydziałów UMK
   W takim przypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do władz odnośnego Wydziału UMK.
  3. opłata została wpłacona na konto ogólnouniwersyteckie
   W takim przypadku kandydat/ka powinien jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto, po czym zwrócić się z podaniem o zwrot nadpłaty do kwestury UMK.
   UWAGA! Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie ma kompetencji do zawiadywania środkami finansowymi zgromadzonymi na innych kontach niż indywidualne konta kandydatów na studia na UMK!
 10. Czy istnieje wzór podania o zwrot nadpłaty dokonanej na konto w IRK?
  Kandydat zwracający się podaniem o zwrot nadpłaty winien zawrzeć w nim następujące dane:
  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 11. Nie posiadam własnego konta bankowego – czy w takim wypadku mogę dokonać przelewu z czyjegoś konta, np. rodziców? Czy to ma znaczenie?
  Nie, nie ma to znaczenia – forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.
 12. Wpłacając pieniądze na konto, nie podałem/łam w nazwie zleceniodawcy swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL – czy pieniądze wpłyną na moje konto w IRK?
  Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: „zleceniodawca” oraz „tytuł przelewu” są w tym momencie mniej ważne.
 13. Podczas dokonywania przelewu internetowego w polu: zleceniodawca widniały nie moje dane, lecz innej osoby (np. mojego rodzica) – czy to ma jakieś znaczenie i czy pieniądze wpłyną na moje konto w IRK?
  Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpis w polu: „zleceniodawca” jest w tym momencie mniej ważny.
 14. W jaki sposób mogę sprawdzić, że opłata rekrutacyjna została zaksięgowana na moim koncie w IRK?
  – w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli z opisem danego kierunku, w pierwszym wierszu w polu „Opłata rekrutacyjna” pojawi się napis opłacono zamiast napisu oczekuje, który jest w przypadku niezaksięgowanej wpłaty
  – w zakładce „Płatności” w wierszu opisującym wpłatę za dany kierunek w kolumnie „Status” będzie znak graficzny z zielonym tłem (status: opłacono) zamiast ikony zegara (status: oczekuje).
 15. Zapisałem się na trzy kierunki, a zapłaciłem tylko za dwa. Jak będzie przypisana opłata do moich kierunków? (ew. jak ją przypisać do kierunków?)
  Każda jeszcze niewykorzystana wpłata jest przydzielana do nieopłaconego kierunku studiów w kolejności zgodnej z listą preferencji (priorytetów) kandydata. W celu przypisania opłaty do kierunku wystarczy przejść do zakładki „Płatności” i kliknąć na przycisk „Ustal priorytety”. Na kolejnej stronie należy sprawdzić (po prawej stronie, wartość „Niewykorzystane;”), czy na koncie jest zaksięgowana wystarczająca kwota. Jeżeli tak, wystarczy kliknąć na ikonie przy opłacie rekrutacyjnej dla danego kierunku.
 16. Czy mogę zmienić kierunek, do którego jest przypisana opłata?
  Jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, to można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy przejść na zakładkę „Płatności” wybrać przycisk „Ustal priorytety” i poprzez kliknięcie na ikonie umieszczonej przy opłacie rekrutacyjnej przypisać opłatę do kierunku lub zdjąć opłatę z kierunku.
 17. Czy mogę przypisać opłatę do innego kierunku? Jak to zrobić?
  Jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna, to można zmieniać opłacone kierunki. W tym celu należy przejść na zakładkę „Płatności” wybrać przycisk „Ustal priorytety” i poprzez kliknięcie na ikonie umieszczonej przy opłacie rekrutacyjnej przypisać opłatę do kierunku lub zdjąć opłatę z kierunku.
 18. Kiedy mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
  O zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą się ubiegać osoby, które:
  1. wpłaciły na swoje indywidualne konto w IRK kwotę wyższą od oczekiwanej
  2. przed zakończeniem okresu rejestracji wycofały się z jednego (kilku) kierunku, na który wcześniej się zapisały i wniosły opłatę
  3. w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów
   O zwrot opłaty rekrutacyjnej nie mogą ubiegać się osoby, które przeszły przez cały proces rekrutacji i nie zostały przyjęte na studia lub z nich zrezygnowały.
 19. W jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
  Osoby ubiegające się o zwrot opłaty rekrutacyjnej mogą to uczynić:
  1. stawiając się z odpowiednim podaniem w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz)
  2. przesyłając pocztą podanie na powyższy adres
  3. przesyłając podanie za pośrednictwem zakładki „pomoc” w systemie IRK.
 20. Do kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
  Podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej można składać do 30 listopada 2023 roku.
 21. Czy istnieje wzór podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
  Kandydat zwracający się podaniem o zwrot opłaty winien zawrzeć w podaniu następujące dane:
  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 22. W jakim czasie opłata rekrutacyjna zostanie mi zwrócona?
  W Collegium Medicum opłaty będą zwracane po zakończeniu rekrutacji.
 23. W jakim czasie wpłata przeze mnie dokonana zostanie zaksięgowana na moim koncie w IRK?
  Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się one widoczne w systemie IRK, mogą upłynąć najwyżej 24 h z wyłączeniem sobót i niedziel, gdy to księgowanie nie jest dokonywane. Najczęściej czas zaksięgowania opłaty wynosi 3-4 dni (w wypadku, gdy przelew był dokonywany w banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej) i stosownie 5-10 (gdy przelew był dokonywany na poczcie). Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UMK, lecz instytucje przesyłające pieniądze na konto bankowe kandydata.
  Jeżeli po upływie tego czasu na koncie kandydata w IRK nie pojawi się informacja o dokonaniu wpłaty, kandydat może w tej sprawie kontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 24. Do kiedy muszę uiścić opłatę rekrutacyjną?
  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do końca zapisów na dany kierunek. Dokładne daty zostały podane w harmonogramie rekrutacji
 25. Jeżeli dokonałem/łam opłaty ostatniego dopuszczalnego dnia określonego w harmonogramie rekrutacji, a w dzień po rejestracji zapisów na moim koncie nie odnotowano wpłaty, to czy zostanie ona jeszcze zaksięgowana i czy coś mam w związku z tym robić?
  W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data dokonania wpłaty, nie zaś data zaksięgowania środków na koncie w IRK. Osoby, które znajdą się w sytuacji, jak ta opisana powyżej, nie muszą nic robić – wystarczy poczekać kilka dni na zaksięgowanie opłaty.
 26. Jeżeli zapomniałem uiścić opłatę rekrutacyjną we wskazanym terminie, mogę to uczynić w terminie późniejszym?
  Nie.
 27. Czy pomimo braku opłaty rekrutacyjnej (moja opłata nie została zaksięgowana na koncie w IRK) jestem brany pod uwagę w procesie rekrutacji?
  Brak zaksięgowanej opłaty uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji. Osoby, które nie uiściły opłaty rekrutacyjnej oraz dzień przed ogłoszeniem wyników nie mają jej zaksięgowanej w systemie IRK powinny skontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.
 28. Czy po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej mam wysłać do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej potwierdzenie dokonania opłaty?
  W przypadku, gdy dzień przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji kandydat nie będzie miał zaksięgowanej opłaty, należy przesłać potwierdzenie do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem zakładki „pomoc” w systemie IRK.
 29. Dlaczego po zmianie mojego statusu w IRK na „przyjęta/przyjęty” w zakładce „Płatności” pokazała się niedopłata?
  Niedopłata wynika z konieczności uiszczenia opłaty za wyrobienie legitymacji.
 30. Na jakie konto powinienem wpłacić opłatę za legitymację studencką?
  Osoba przyjęta na studia wnosi opłatę za legitymację studencką na to samo konto, na które wpłacała opłatę rekrutacyjną.
 31. Czy jestem zobowiązany do wniesienia opłaty za legitymację studencką?
  W przypadku braku opłaty za legitymację studencką kandydat przyjęty na studia nie otrzyma legitymacji studenckiej.
 32. Ile mam czasu na wniesienie opłaty za legitymację studencką?
  Opłata winna zostać wniesiona w terminie pięciu dni od pojawienia się na koncie kandydata w IRK informacji, iż kandydat został przyjęty na studia. Opóźnienia w zakresie wnoszenia tej opłaty mogą skutkować późniejszym wyrobieniem legitymacji, w znacznym stopniu może utrudnić szereg czynności związanych z procesem studiowania (dostęp do bibliotek, korzystanie ze zniżek itp.).
 33. Czy opłatę za legitymację studencką mogę wnieść przed uzyskaniem informacji o przyjęciu na studia?
  Teoretycznie i technicznie jest to możliwe, a jednocześnie bezzasadne.
 34. Czy osoby, które dysponują już ważną legitymacją studencką UMK w wersji elektronicznej, są zobowiązane do wnoszenia opłaty za wyrobienie legitymacji?
  Jeżeli kandydat posiada legitymację studencką wydaną po 1 października 2019 r. i został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, nie musi wnosić opłaty rekrutacyjnej. W tym celu powinien zaznaczyć opcję „Posiadam legitymację”.
 35. Czy osoby, które dysponują ważną legitymacją studencką UMK, a jednocześnie wniosły opłatę za wyrobienie legitymacji, mogą się starać o zwrot tej opłaty?
  Jeżeli kandydat posiada legitymację studencką wydaną po 1 października 2019 r. i wniósł opłatę za legitymację – może starać się o zwrot tej opłaty.
 36. Czy mogę się starać o zwrot opłaty za legitymację, gdy zrezygnowałem z przyjęcia na studia?
  Tak, istnieje taka możliwość, jednak jest ona ograniczona czasowo. W momencie, gdy zostaną podjęte prace nad drukowaniem legitymacji studenckich (tzn. środki na to przeznaczone zaczną być wydatkowane), zwrot ten nie będzie możliwy.
 37. W jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot opłaty za legitymację?
  Osoby ubiegające się o zwrot opłaty za legitymację mogą to uczynić:
  1. stawiając się z odpowiednim podaniem w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz)
  1. przesyłając pocztą podanie na powyższy adres
  2. przesyłając podanie za pośrednictwem zakładki „pomoc” w systemie IRK.
 38. Czy istnieje wzór podania o zwrot opłaty za legitymację?
  Kandydat zwracający się z podaniem o zwrot opłaty winien zawrzeć w podaniu następujące dane:
  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • numer PESEL
  • opis sprawy
  • numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot (z podaniem danych właściciela konta)
 39. Ile wynosi opłata za indeks?
  Od 2009 roku na UMK nie ma indeksów, więc opłaty się nie wnosi.

XII. ODWOŁANIA I KOMISJA ODWOŁAWCZA

 1. Co to jest Komisja Odwoławcza i jakie są jej zadania?
  Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK opiniuje odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia na wszystkie kierunku studiów realizowanych na UMK, a swoją opinię przekazuje Rektorowi.
 2. Jaka jest struktura i kto wchodzi w skład Komisji Odwoławczej?
  Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Rektora UMK. W jej skład wchodzi Przewodniczący i Członkowie. Obok tego powoływany jest zespół sekretarzy OKR, którzy zajmują się gromadzeniem odwołań.
 3. Kto i kiedy może złożyć odwołanie?
  Odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia. Informacja o nieprzyjęciu na studia umieszczona w systemie IRK nie może stanowić podstawy złożenia odwołania.
 4. Decyzji pisemnej jeszcze nie dostałem, ale na moim koncie w IRK widzę, że jestem nieprzyjęty – czy mogę już składać odwołanie?
  Nie. Odwołanie należy złożyć dopiero po otrzymaniu decyzji na piśmie.
 5. Ile czasu od otrzymania decyzji mam na złożenie odwołania?
  Zgodnie z pouczeniem zawartym w każdej decyzji o nieprzyjęciu na studia, osoba nieprzyjęta ma dwa tygodnie (od dnia otrzymania decyzji) na złożenie odwołania od tej decyzji.
 6. Co muszę dołączyć do odwołania?
  Osoba odwołująca się jest zobowiązana do złożenia:
  1. odwołania
  2. dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest to poświadczona kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, na studia II stopnia – poświadczona kserokopia dyplomu)
 7. Czy jeżeli nie złożę wraz z odwołaniem kserokopii świadectwa, to moje odwołanie będzie rozpatrywane?
  Nie, odwołania bez kserokopii świadectwa dojrzałości nie będą rozpatrywane.
 8. Czy obok kserokopii świadectwa dojrzałości do odwołania muszę dołączyć pozostałe dokumenty?
  Nie.
 9. Jakie elementy są brane pod uwagę podczas rozpatrywania odwołań?
  Rektor, przy rozpatrywaniu odwołań, bierze pod uwagę: liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w rekrutacji, próg punktowy ustalony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną oraz liczbę wolnych miejsc na danym kierunku. Nie są natomiast brane pod uwagę czynniki społeczne (trudna sytuacja rodzinna, materialna, zdrowotna), oświadczenia woli, dokumenty potwierdzające dotychczasowe pozaszkolne wykształcenie czy osiągnięcia itp.
 10. Kiedy Rektor będzie rozpatrywał odwołania?
  Pierwsze rozpatrywanie odwołań planowane jest pod koniec września.

APELUJEMY O WNIKLIWĄ LEKTURĘ STRON INTERNETOWYCH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA UMK!