Dokumenty należy składać do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego parter, Aula 35


tel. kontaktowy do UKR 52 585-36 06

Godziny pracy komisji:

5-8 lipca godziny 9:00 – 13:00

11 lipca – 5 sierpnia godziny 8:00 – 16:00

8 sierpnia – 23 września godziny 9:00 – 13:00

26 września – 29 września godziny 8:00 – 16:00

30 września godziny 9:00 – 13:00

pracujące soboty: 16, 23, 30 lipca w godzinach 9:00 – 13:00


lub wysłać na adres:

Collegium Medicum,

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

z dopiskiem: Uczelniana Komisja RekrutacyjnaOsoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studiapierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:


1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptacja zdjęcia nastąpi we wrześniu);
2) oryginał lub odpis (wydany przez OKE) świadectwa dojrzałości wraz z ew. aneksem dla kierunku lekarskiego, a dla pozostałych kierunków poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” wraz z ew. aneksem, lub w trybie tzw. „starej matury”, lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu. Osoby, które wyraziły zgodę w KReM na udostępnienie wyników matur nie muszą przedstawiać oryginału dokumentów do wglądu.
3) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa. Termin dostarczenia orzeczenia lekarskiego to 30 września. Skierowania będą wydawane kandydatom po dostarczeniu pozostałych dokumentów.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu;
3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie
z załącznikami do uchwały Nr 43 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunek
zdrowie publiczne.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

ZARZĄDZENIE Nr 72 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentów wymaganych od obywateli polskich do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2022/2023