WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 119 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych od obywateli polskich do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w części bydgoskiej Uniwersytetu składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania;

2) kandydaci na kierunek lekarski przesyłają oryginał lub odpis (nie notarialny) wydany przez OKE, IB, EB lub świadectwo matury zagranicznej, a dla pozostałych kierunków poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu;

3) jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK;  >>więcej informacji<<

4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa.  >>więcej informacji o badaniach lekarskich<<

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone w części bydgoskiej Uniwersytetu składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania;

2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu; 3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 45 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

4) jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK;   >>więcej informacji<<

5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.   >>więcej informacji o badaniach lekarskich<<

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w części bydgoskiej Uniwersytetu składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania;

2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu;

3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał dokumentu do wglądu;

4) jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK; >>więcej informacji<<

5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.  >>więcej informacji o badaniach lekarskich<<

  1. Wzór skierowania na badania lekarskie
  2. Wzór zaświadczenia lekarskiego

Kandydaci na studia dostarczają komplet dokumentów dopiero w momencie wyświetlenia na osobistym koncie IRK komunikatu
zakwalifikowany na studia” lub „zakwalifikowany na listę rezerwową„.

Terminy przyjmowania dokumentów znajdziesz w   Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego

pdf

UWAGA

1. W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

2. W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.