Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:


1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptacja zdjęcia nastąpi we wrześniu);
2) Dla wszystkich kierunków z wyjątkiem kierunku lekarskiego:
poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” wraz z ew. aneksem, lub w trybie tzw. „starej matury”, lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu. Osoby, które wyraziły zgodę w KReM na udostępnienie wyników matur nie muszą przedstawiać oryginału dokumentów do wglądu.

Dla kierunku lekarskiego:
oryginał lub odpis (wydany przez OKE) świadectwa dojrzałości wraz z ew. aneksem, lub dyplom IB (International Baccalaureat), lub dyplom EB (European Baccalaureat).
3) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa. Termin dostarczenia orzeczenia lekarskiego to 30 września. Skierowania będą wydawane kandydatom po dostarczeniu pozostałych dokumentów.


Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy, posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, składają następujące dokumenty:

1) Wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptacja zdjęcia nastąpi we wrześniu).
2)

  • Poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu;
  • zaświadczenie odpowiedniej instytucji (np. szkoły), że świadectwo uprawnia
    do kontynuowania nauki na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich na uczelni wyższej jeśli taka informacja nie widnieje na dokumencie.
  • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek lekarski kandydat jest zobowiązany do złożenia świadectwa dojrzałości lub równoważnego, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski w uczelniach wyższych zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

Świadectwa wydane w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia w danym zakresie, wymagają uznania w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), powinny być złożone wraz z decyzją właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.
3) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa. Termin dostarczenia orzeczenia lekarskiego to 30 września. Skierowania będą wydawane kandydatom po dostarczeniu pozostałych dokumentów

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:


1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu;
3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 43 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:


1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu;
3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej –oryginał dokumentu do wglądu;
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 82 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dokumentów wymaganych od obywateli polskich do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024