WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 92 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokumentów wymaganych od obywateli polskich do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w części bydgoskiej Uniwersytetu składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania;

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości dla kierunku lekarskiego, a dla pozostałych kierunków poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu;

3) jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK;  >>więcej informacji<<

4) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i terapia zajęciowa >>więcej informacji o badaniach lekarskich<<

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone w części bydgoskiej Uniwersytetu składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania;

2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu;

3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 100 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

4) jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK;   >>więcej informacji<<

5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.   >>więcej informacji o badaniach lekarskich<<

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w części bydgoskiej Uniwersytetu składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania;

2) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu;

3) poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał dokumentu do wglądu;

4) jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą kandydat wprowadza do systemu IRK; >>więcej informacji<<

5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.  >>więcej informacji o badaniach lekarskich<<

  1. Wzór skierowania na badania lekarskie
  2. Wzór zaświadczenia lekarskiego

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów nie jest wymagane przy składaniu kompletu dokumentów.

 Termin składania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przedłużono do dnia 30.09.2020 r. Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą dokumenty do UKR. W tym celu należy do koperty z dokumentami załączyć prośbę o wysłanie skierowania.

Kandydaci na studia dostarczają komplet dokumentów dopiero w momencie wyświetlenia na osobistym koncie IRK komunikatu
zakwalifikowany na studia” lub „zakwalifikowany na listę rezerwową„.

Terminy przyjmowania dokumentów znajdziesz w   Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego

pdf

UWAGA

1. W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

2. W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez Uniwersytet kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.