1. Co to są priorytety?

  Priorytety to system służący usprawnieniu procesu rekrutacji. Kandydat zapisujący/rejestrujący się na kilka kierunków studiów winien uporządkować je zgodnie z własnym wyborem w kolejności od najważniejszego (tego, na studiowaniu którego zależy mu najbardziej) do najmniej ważnego (tego, który studiować chce, gdy nie zostanie przyjęty na kierunek bardziej pożądany).
 2. Dlaczego na niektórych uczelniach priorytety nie obowiązują?

  Warunki i zasady przyjęcia na studia każda uczelnia w Polsce ustala samodzielnie. Jeżeli senat danej uczelni zdecydował, że system priorytetów będzie obowiązywał (lub nie będzie obowiązywał), to decyzja ta dotyczy wyłącznie tej uczelni.
 3. Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia systemu priorytetów na UMK?

  Podstawą prawną wprowadzenia systemu priorytetów na UMK jest UCHWAŁA Nr 100 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zmianami
 4. Jak mogę ustawić swoje priorytety?

  Aby ustawić priorytety należy na indywidualnym koncie w IRK skorzystać z linku „moje studia i priorytety”. Wtedy obok nazwy kierunku i numeru priorytetu pojawia się odnośnik „+zmień”, który pozwala na ustalenie pożądanej kolejności dla wybranych kierunków studiów.
 5. Do kiedy mogę zmieniać kolejność swoich priorytetów?

  Kolejność priorytetów można zmieniać do ostatniego dnia rejestracji.
 6. Jak dokładnie działają priorytety?

  System priorytetów działa w ten sposób, że jeżeli kandydat przekroczy progi punktowe na kilka kierunków, o przyjęcie na które się ubiega, to zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na ten, który na liście jego priorytetów znajduje się wyżej od pozostałych.Przedstawmy to na przykładzie.Jan Kowalski i Tomasz Nowak ubiegają się o przyjęcie na studia na UMK. Każdy z nich zapisał się na trzy kierunki studiów. Jan Kowalski wybrał: prawo, kierunek lekarski i ratownictwo medyczne, zaś Tomasz Nowak kierunek lekarski, farmację i ratownictwo medyczne. Jan Kowalski zignorował konieczność ustalenia priorytetów i pozostawił te trzy kierunki w przypadkowym układzie, natomiast Tomasz Nowak je uszeregował zgodnie ze swoimi priorytetami. W efekcie ich listy ich priorytetów wyglądają następująco:

  Jan Kowalski
  1. prawo
  2. kierunek lekarski
  3. ratownictwo medyczne

   Tomasz Nowak
  1. kierunek lekarski
  2. farmacja
  3. ratownictwo medyczne

   W chwili ogłoszenia I kwalifikacji progi punktowe ułożyły się następująco (są to wartości przykładowe, nie mające nic wspólnego z progami przyjęcia w bieżącym roku):
   prawo – 86 pkt.

   kierunek lekarski – 84 pkt

   .farmacja – 147 pkt.

   ratownictwo medyczne – 21 pkt.
   Nasi kandydaci uzyskali następujące wyniki punktowe (po przeliczeniu wyników matury):
   Jan Kowalski
  1. prawo – 84 pkt.
  2. kierunek lekarski – 81 pkt.
  3. ratownictwo medyczne – 80 pkt.

   Jan Kowalski
  1. kierunek lekarski – 82 pkt.
  2. farmacja – 148 pkt.
  3. ratownictwo medyczne – 80 pkt.

   Jak widać, Jan Kowalski przekroczył próg punktowy jedynie w wypadku ratownictwa medycznego i na ten kierunek został zakwalifikowany do przyjęcia. Natomiast Tomasz Nowak przekroczył prób punktowy zarówno na ratownictwie medycznym, jak i na farmacji. Ponieważ na liście swoich priorytetów wyżej umieścił farmację to na ten kierunek został zakwalifikowany do przyjęcia, natomiast na ratownictwo medyczne nie został zakwalifikowany z powodu zakwalifikowania na kierunek o wyższym priorytecie.Następnie obaj kandydaci, zgodnie z wymogami rekrutacji, dostarczyli do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów – na ich kontach przy kierunkach, na które byli zakwalifikowani, pojawił się komunikat: kandydat został przyjęty na studia. Jednakże jednocześnie obaj kandydaci są brani pod uwagę w II turze kwalifikacji na kierunki o wyższym priorytecie. W wyniku obniżenia progów punktowych w II turze kwalifikacji lista progów wygląda następująco:
   prawo – 83 pkt.

   kierunek lekarski – 80 pkt.

   farmacja – 146 pkt.

   ratownictwo medyczne – 19 pkt.
   Jak widać, tym razem Jan Kowalski przekroczył progi punktowe zarówno na kierunku lekarskim, jak i na prawie, a zatem – na skutek działania systemu priorytetów jego dokumenty (które już wszak złożył) zostały przeniesione na kierunek umieszczony najwyżej na jego liście (tzw. kierunek priorytetowy), czyli w tym wypadku na prawo. Podobnie Tomasz Nowak przekroczył próg punktowy na kierunek lekarski i tam został przyjęty.
 7. Na moim koncie przy kierunku, na którym mi zależy wyświetla się informacja: kandydat niezakwalifikowany z powodu zakwalifikowania na kierunek o wyższym priorytecie. Co to znaczy?

  To znaczy, że jakkolwiek przekroczył/ła Pan/i progi punktowe na kierunku, przy którym wyświetla się komunikat: „Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany” oraz na kierunkach, które widnieją poniżej tego kierunku, to na te widniejące niżej nie został/ła Pan/i zakwalifikowana i nie może Pan/i być na nie przyjęty/a.
 8. Pierwszy raz słyszę o jakichś priorytetach, dlaczego nikt mnie o nich nie poinformował?

  Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na UMK muszą założyć indywidualne konto w IRK. Aby założyć to konto muszą na pierwszej stronie IRK kliknąć klawisz „Wyrażam zgodę”, przez co wyrażają zgodę (zgadzają się) z pierwszym punktem oświadczenia zamieszczonego powyżej tego klawisza, który głosi:
  „Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020
  • studia wyższe lub studia doktoranckie.”
   Składając to oświadczenie kandydat potwierdza, iż przeczytał Uchwałę Nr 100 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu , która jest dostępna na pierwszej stronie IRK („oświadczenie kandydata korzystającego z IRK”).
   Jeżeli zaś kandydat ową Uchwałę przeczytał, to zapoznał się także z § 13, pkt. 1.4 oraz § 44, pkt. 2 rzeczonej Uchwały, które głoszą:
   „W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany: […] dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich określić priorytety (uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności)„”
   Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie uwzględnia priorytety określone przez kandydata
   . Osoba, która zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów i została zakwalifikowana do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, musi złożyć wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach rekrutacji. Niezłożenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na wszystkie kierunki.”
 9. Nie ustalałem żadnych priorytetów, a lista kierunków studiów, na które się zapisałem, nie jest uporządkowana tak, jak bym sobie tego życzył. Jak to się stało?

  Kandydat, który dokonuje rejestracji w systemie IRK i wybiera np. trzy kierunki studiów zapisuje się na nie nie jednocześnie, lecz po kolei. Kierunki wybrane ustawiane są w kolejności zapisu.
 10. Ustawiłem swoje priorytety tak jak chciałem, a one obecnie wyglądają inaczej – jak to się stało?

  Kandydat nie zatwierdził zmian za pomocą przycisku „zmień”. W przeciwnym wypadku nie ma takiej możliwości, aby ustawienie kierunków w priorytetach uległo zmianie. Ani system IRK, ani żadne osoby trzecie nie dokonują żadnych zmian na indywidualnych kontach w IRK. Poza tym każda zmiana na koncie jest zapisywana w bazie historii logowania, więc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może te dane zweryfikować.
 11. Dlaczego pomimo tego, że przekroczyłem progi punktowe na wszystkich kierunkach, na które się zapisałem, zostałem zakwalifikowany do przyjęcia tylko na jeden, ten, który jest pierwszy na mojej liście? Dlaczego nie mogę wybrać innego kierunku, skoro przekroczyłem wymagany próg punktowy?

  Kandydat sam określa kolejność kierunków ustawiając je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego (robi to przed zakończeniem rejestracji). W kolejnych turach kwalifikacji może otrzymać propozycję przyjęcia wyłącznie na jeden kierunek.
 12. Czy jeżeli zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek, który nie jest moim priorytetowym – zajmuje na mojej liście miejsce drugie (lub trzecie, lub czwarte itd.), a chcę czekać na kolejne tury kwalifikacji, ponieważ liczę, że dostanę się na mój kierunek priorytetowy, to czy muszę już teraz składać dokumenty?

  Tak, koniecznie. Niezłożenie dokumentów w pierwszym wyznaczonym terminie, bez względu na to, czy dotyczy to kierunku w systemie priorytetów umieszczonego najwyżej czy kierunków mniej ważnych, jest równoznaczne z zaniechaniem ubiegania się o przyjęcie na studia na UMK.
 13. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek C, który jest najniżej na mojej liście priorytetów. Po namyśle postanowiłem, że jednak chciałbym studiować na tym kierunku i tym samym nie chciałbym się ubiegać w kolejnych turach o zakwalifikowanie na znajdujące się powyżej na mojej liście priorytetów kierunki A i B. Czy mogę nie brać udziału w dalszej rekrutacji i tym samym pozostać na kierunku C?

  Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na wybrany kierunek z niższego priorytetu oraz złożeniu kompletu dokumentów, Kandydat może złożyć podanie do Przewodniączego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz). Podanie można złożyć osobiście w siedzibie Komisji, przesłać pocztą na powyższy adres lub przesłać mailem na adres: rekrutacja@cm.umk.pl
 14. Zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek X. Jednak po namyśle chciałbym studiować na kierunku Y, który na mojej liście priorytetów znajduje się niżej. Czy mogę to zmienić, czy mogę zmienić priorytety?


  Kandydat w takiej sytuacji powinien złożyć komplet dokumentów aby być brany pod uwagę w rekrutacji oraz może złożyć podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz). Podanie można złożyć osobiście w siedzibie Komisji, przesłać pocztą lub przesłać mailem na adres: rekrutacja@cm.umk.pl). Na wybranym kierunku kandydat winien przekroczyć próg punktowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *