Informacja dla obywateli polskich

1. Jeśli chcesz zostać kandydatem na studia prowadzone w UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnej pod adresem Internetowa Rejestracja Kandydatów

2. Pierwszym etapem jest uzupełnienie wszystkich danych osobowych w systemie IRK. Gdy zostaniesz studentem na ich podstawie wydrukowana zostanie później elektroniczna legitymacja studencka.

3. Gdy system zapyta Cię o stosunek do służby wojskowej (Wojskowa Komenda Uzupełnień) pamiętaj, że nie tylko mężczyźni, ale również kobiety ubiegające się o przyjęcie na studia w Collegium Medicum muszą uzupełnić stosowne dane dotyczące WKU. Kobiety rejestrujące się w IRK wybierają opcję zwolniony. Kategorii wojskowej nie wybiera się. Niezależnie od płci należy wybrać z listy jednostkę WKU, pod którą podlega Twoja miejscowość. Pamiętaj też o zatwierdzeniu danych. 

4. Aby móc przejść do kolejnego kroku, czyli zaznaczenia przedmiotów maturalnych, należy uzupełnić dane dotyczące szkoły średniej.
Uwaga! Jeśli jesteś osobą z tzw. nową maturą, pamiętaj – w pytaniu o ukończoną szkołę podajemy nazwę szkoły średniej, a jednostką wydającą świadectwo maturalne jest, w przypadku nowej matury Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – do wyboru z listy.

5Wybierz przedmioty i poziom egzaminów maturalnych, które uprawniają Cię do ubiegania się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów UMK. Jeżeli nie znasz jeszcze wyników matury, zaznacz tylko przedmioty oraz ich poziomy.

6. Jeśli wyraziłeś zgodę (zgodę taką wyraża się w trakcie matury) na wprowadzenie wyników Twojej matury do Krajowego Rejestru Matur, Uczelnia w pierwszych dniach lipca ściągnie właściwy wynik z KRM. Wówczas sprawdź, czy wynik naniósł się poprawnie. Pozostałe osoby same wprowadzają do IRK wyniki matury.

7. W przypadku aneksu do świadectwa dojrzałości należy posługiwać się najlepszym wynikiem z każdego z przedmiotów. (Uwaga! Gdy system pyta o nr matury podajemy nr pierwszej matury i jeśli zmieści się – dodatkowo wpisujemy nr aneksu. Aneks jest ważny tylko ze świadectwem maturalnym).

8. Po wybraniu kierunków studiów, z zachowaniem priorytetów (ilość dowolna) system IRK sam naliczy kandydatowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej oraz wskaże indywidualny nr konta, na który należy dokonać wpłat. Liczy się data dokonania przelewu. Każdy kierunek to kolejna opłata rekrutacyjna. Uwaga! Kandydat musi osobiście ustalić kolejność priorytetów zarówno kierunków jak i płatności.

9. Wpłać wyliczoną przez IRK opłatę rekrutacyjną na wskazany przez system indywidualny numer konta. Liczy się data dokonania przelewu. Informacja o zaksięgowaniu przelewu pojawi się w IRK po 2-3 dniach. Jeżeli wnosisz opłatę tylko za część wybranych kierunków studiów, ustal priorytety w zakładce „Płatności”.

10. Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji należy mieć uzupełnione dane, wprowadzony wynik matury, zaznaczone kierunki studiów i wniesioną opłatę rekrutacyjną. Tylko taka rejestracja jest poprawna.

11. Jedynym krokiem brakującym w systemie IRK, a dopuszczalnym do uwzględnienia w postępowaniu rekrutacyjnym, może być zdjęcie, które należy zamieścić w formie elektronicznej w systemie. Zamieszczenie zdjęcia nie jest konieczne do kwalifikacji (nie musi być wgrane do dnia zamknięcia rejestracji elektronicznej), musi być ono zamieszczone przed złożeniem w Uczelni kompletu dokumentów. Po zamieszczeniu zdjęcia w systemie IRK pojawia się informacja „stan – oczekujące na akceptację”. Jest to normalna sytuacja, ponieważ akceptacja zdjęć nastąpi we wrześniu, kiedy przygotowany zostaje wydruk legitymacji studenckich. Może się zdarzyć, że po zakwalifikowaniu i złożeniu dokumentów zdjęcie zostanie odrzucone. Należy wtedy na nowo wgrać poprawne zdjęcie i dodatkowo wymienić – dosłać – właściwe zdjęcie w formie papierowej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

12. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, laureatami konkursów ogólnopolskich lub posiadają osiągnięcia sportowe muszą dostarczyć zaświadczenie o tytule laureata/finalisty lub o osiągnięciach sportowych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji. Skan dokumentu należy wgrać do systemu IRK. Uwaga, PROSZĘ KONIECZNIE SPRAWDZIĆ W IRK , CZY DOKUMENT ZOSTAŁ ZAKCEPTOWANY PRZEZ UKR. Zwolnienie z opłaty kandydat uzyskuje po akceptacji dokumentu przez Komisję

13. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji sprawdź w IRK komunikat w sprawie zakwalifikowania na studia.

14. Jeśli na Twoim koncie IRK wyświetli się komunikat „zakwalifikowany na studia” lub „zakwalifikowany na listę rezerwową” – dostarcz osobiście lub wyślij pocztą komplet dokumentów do biura Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Wykaz wymaganych dokumentów >>

15. Kompletne dokumenty (podpisane przez kandydata) może również złożyć inna osoba. Do złożenia dokumentów nie jest potrzebne upoważnienie. W przypadku, gdy osoba ta miałaby podpisać podanie lub dokonać innych czynności prawnych związanych z rekrutacją, musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata i poświadczone notarialnie.

16. Pamiętaj, liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelni, a nie data nadania!

17. Pamiętaj, podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK należy podpisać. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokumentów może dokonać notariusz lub członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (w Bydgoszczy lub w Toruniu).

18. Obowiązkiem kandydata na studia prowadzone w Collegium Medicum UMK jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy (wyłącznie lekarz z takim uprawnieniem może je podpisać). Skierowania na badania lekarskie wydawane będą w momencie złożenia dokumentów; osoby wysyłające dokumenty pocztą otrzymają skierowanie tą sama drogą. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć/ przesłać do UKR do dnia 30.09. 2023r.
Badanie lekarskie można wykonać w miejscu zamieszkania (najczęściej odpłatnie) lub w poradni wskazanej przez Uczelnię (bezpłatnie). Zaświadczenie lekarskie jest dokumentem wymaganym w rekrutacji, ale można dostarczyć je w terminie późniejszym niż pozostałe dokumenty

>>Wzory skierowania na badanie lekarskie oraz zaświadczenia lekarskiego<<

19. Jeśli nie udało Ci się zakwalifikować w pierwszym etapie – nic straconego! Loguj się regularnie (np. raz w tygodniu) do końca rekrutacji na swoje konto w IRK. Tam (z reguły do końca września) przekazywane są informacje o kolejnych etapach rekrutacji.

20. W przypadku rezygnacji ze studiów prosimy POINFORMUJ nas o tym: O rezygnacji należy poinformować w systemie IRK – wybrać kafelek „pomoc” i napisać informację o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku.  Kandydaci na kierunek lekarski proszeni są ponadto o wskazanie formy odbioru oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości – odbiór osobisty / poczta.