Opłaty rekrutacyjne

UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych. W IRK w zakładce „Płatności” Kandydat może ustalić w jakiej kolejności powinny być opłacane zgłoszenia poprzez użycie przycisku „Ustal priorytety” i przeciąganie ich na liście. Pozycje …

Opłaty za studia

Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (dla obywateli polskich) Wysokość opłat ZARZĄDZENIE Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu …