Opłaty rekrutacyjne

UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł, za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja. System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od …

Opłaty za studia

Terminy opłat za studia: – dla obywateli polskich – w ośmiu ratach: do 15 każdego miesiąca (od X do V) – dla cudzoziemców – w dwóch ratach: do 30.IX i do 15.II. Wysokość opłat ZARZĄDZENIE Nr 134 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 czerwca 2021 r. w …