Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 90
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 23 pkt.

Studia stacjonarne 
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Geografia albo Informatyka


Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60       

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki,
p – przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

DIETETYKA DAJE DUŻO MOŻLIWOŚCI!

„Dzięki studiom na kierunku Dietetyka na Collegium Medicum w Bydgoszczy zdobyłem dużą dawkę wiedzy w bardzo obszernej dziedzinie. Pozwala mi to na rzetelne prowadzenie pacjentów i wspomaganie ich w walce ze swoimi problemami zdrowotnymi. Jednak, poza możliwością zdobywania wiadomości określonych programem studiów, Uczelnia pozwoliła mi podążać ścieżką naukową. Przystąpienie do Koła Naukowego pomogło mi zwiększyć poziom swojej wiedzy poprzez wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, których w tym momencie mam na swoim koncie kilkanaście, będąc kilkukrotnie wyróżnianym za swoje prace. Zaprowadziło mnie to do funkcji prezesa Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UMK oraz do udziału w badaniach naukowych. Dietetyka, choć na pierwszy rzut oka niepozorna, daje wiele możliwości rozwoju – jestem tego żywym przykładem.”

Gracjan Różański – Student dietetyki, przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UMK

Studentka dietetyki w trakcie krojenia warzyw

A MOŻE DIETETYKA?

Jak jeść smacznie, ale zdrowo? Jak wiadomo zazwyczaj to, co jest smaczne – nie jest zdrowe i na odwrót. Potrawy zdrowe – nie kojarzą nam się z ucztą dla podniebienia. A może się mylimy?
Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z tymi składnikami w organizmie. Jakie są wymagania żywieniowe człowieka. Co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Dietetyka była i staje się ponownie jedną z głównych gałęzi medycyny.
W Europie Federacja Dietetyków przyjęła definicję dietetyka jako osoby „(…) z kwalifikacjami żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. Dietetyk stosuje naukę o żywieniu tak w żywieniu jak i w edukowaniu ludności w zdrowiu i chorobie.”

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DIETETYKĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

Po ukończeniu studiów będziecie przygotowani do:

 • racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • prowadzenia leczenia wspomaganego dietą, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym i prowadzenia edukacji żywieniowej.
Studentki dietetyki w trakcie zajeć przygotowują posiłki

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W COLLEGIUM MEDICUM?

 • Wydział Nauk o Zdrowiu dysponuje nowoczesną bazą lokalową do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Wydział umożliwia odbycie części studiów w innych ośrodkach w kraju i za granicą.
 • Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w żywieniu zbiorowym i z indywidualnym pacjentem.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia. Absolwenci kierunku dietetyka:

 • mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.