Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata)

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2020/2021: 60
Minimalna liczba punktów 2020/2021: 70 pkt.

Zasady:

Fizjoterapia stacjonarna: konkurs dyplomów I stopnia i rozmowa kwalifikacyjna (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku fizjoterapia)

Fizjoterapia niestacjonarna (zaoczne): konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku fizjoterapia)

Szczegółowe zasady rekrutacji na fizjoterapię II stopnia

FIZJOTERAPIA – STUDIA DLA AKTYWNYCH

Fizjoterapeuta leczy ruchem. To najlepsze lekarstwo, jakim dysponuje. A jakie skuteczne. I właściwie trudno w nim znaleźć jakiekolwiek niepożądane działania po zastosowaniu tego leku.
Ciekawostką jest fakt, że początki tej nauki sięgają aż 2700 roku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki można znaleźć w systemie filozoficznym Konfucjusza. Uważał on, że osiągnięcie doskonałej sprawności psychofizycznej jest możliwe tylko dzięki stosowaniu ćwiczeń gimnastycznych i oddechowych. Wieki później Hipokrates, słynny grecki lekarz uznał, że dwa podstawowe filary medycyny to dietetyka i gimnastyka.
Fizjoterapeuta najczęściej nie potrzebuje skomplikowanego sprzętu, aby osiągnąć efekty w swojej pracy. Na pewno musi doskonale znać możliwości ludzkiego ciała. Dzięki czemu może usprawniać pacjentów po wylewach, operacjach.
Nasze społeczeństwo się starzeje. Coraz bardziej potrzebuje wykwalifikowanej kadry zajmującej się rehabilitacją pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Fizjoterapia jest dziedziną niezbędną w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych. Po ukończeniu tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie, pracować w ośrodkach sportowych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

 • Mamy doświadczoną kadrę dydaktyczną, której trzon stanowią fizjoterapeuci i lekarze.
 • Świetnie wyposażone pracownie kinezyterapii i fizykoterapii.
 • Bardzo dobra baza kliniczna (dwa szpitale uniwersyteckie) umożliwiającą realizację zajęć z pacjentami.
 • Będziecie mieli możliwość pracy w zespołach terapeutycznych (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, logopeda)
 • W ramach studiów organizowane są zimowe i letnie obozy sportowe.
 • Praktyki są realizowane zawodowych w szpitalach uniwersyteckich.
 • Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bibliotekę z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazę bibliograficzną.
 • Będziecie mieli możliwość nauki języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • Możliwość uczestniczenia w programie Erasmus
 • Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach licznych Studenckich Kół Naukowych.
 • Wypracowane przez lata własne, uznane przez inne ośrodki metody terapeutyczne
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej

CO PO STUDIACH?

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Ukończenie fizjoterapii otwiera przed Wami rozległe możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Dla osób kreatywnych umożliwia kontynuowanie działalności naukowej i dydaktycznej.
Absolwenci fizjoterapii Collegium Medicum UMK pracują m.in.:

 • na oddziałach szpitalnych
 • w placówkach służy zdrowia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
 • w ośrodkach sportowych
 • w poradniach rehabilitacyjnych
 • w prywatnych gabinetach zabiegowych
 • prowadzą kursy doskonalące
 • zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną w ramach uczelni wyższych.

Będziecie przygotowani do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Będziecie mogli samodzielnie pracować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Posiądziecie wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Będziecie mogli pracować w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, jednostkach badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie.