Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 150
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 22,2 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia
albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60         

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki
p – przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

3 lata temu podjęłam decyzję o rozpoczęciu studiów na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Pielęgniarstwo było obecne w moim życiu w zasadzie od zawsze ze względu na moją mamę, która wykonuje ten piękny, lecz niezwykle ciężki zawód. Z uwagi na to, wiedziałam, że mój wybór ma wiele plusów jak i minusów. Dziś, kiedy jestem już na ostatniej prostej do uzyskania tytułu zawodowego mogę śmiało powiedzieć, że był to bardzo dobry wybór, a to wszystko dzięki wykfalifikowanej kadrze CM, która bardzo solidnie przygotowała mnie do zawodu. Nie da się ukryć, łatwo nie było. W połowie drugiego roku studiów rozpoczęła się pandemia Covid-19, która wszystkim studentom mocno utrudniła życie. Praktyki, które są niezwykle ważne na kierunku pielęgniarstwo musiały zostać zawieszone na rzecz zajęć zdalnych, a przywileje bycia studentem jak Juwenalia czy klubowe imprezy organizowane przez uczelniany samorząd zniknęły na dobre. Życie towarzyskie nieco osłabło, jednak znajomości nawiązane na samym początku wspólnego studiowania trzymają się do dziś i myślę, że będą tymi na całe życie! Wszystkim przyszłym studentom życzę dokonania tak trafnego wyboru kierunku studiów jak mój i jednocześnie zapraszam na pielęgniarstwo! Jako starsza koleżanka mogę obiecać ze swojej strony pomoc w rozwianiu wszelkich wątpliwości

Weronika Gapińska – studentka III roku pielęgniarstwa

Mogę śmiało powiedzieć, iż dokonałam trafnego wyboru decydując się na studia w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Uczenia bardzo dobrze przygotowała mnie do aktualnie wykonywanego zawodu. Będąc studentką chciałam pracować na Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, po ukończeniu studiów magisterskich to się udało. Uczelnia to nie tylko czas nauki, ale i zabawy, między innymi Otrzęsiny, Juwenalia, a także wybory Miss UMK, które na długo zapadną w mojej pamięci. To również czas nawiązywania nowych znajomości oraz długoletnich przyjaźni.

Życzę wszystkim potencjalnym studentom CM UMK w Bydgoszczy aby byli zadowoleni z dokonanego wyboru tak jak ja.

Emilia Trzeciakowska – Absolwentka kierunku pielęgniarstwo

3 studentki pielęgniarstwa w trakcie zajęć praktycznych napełniają strzykawkę

PIELĘGNIARKA I PIELĘGNIARZ TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.
Wykonując ten zawód możemy też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa.

Według definicji przyjętej przez WHO, czymś co wyróżnia ten zawód spośród innych jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę.

DLACZEGO WARTO JEST WYBRAĆ AKURAT NASZĄ UCZELNIĘ?

 • Mamy trzy pracownie umiejętności pielęgniarskich i pracownię badań fizykalnych wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiające ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.
 • Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach Collegium Medicum w Bydgoszczy, które dysponują znakomitą bazą dydaktyczną.
 • Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe odbywają się na bazie dwóch wysokospecjalistycznych szpitali uniwersyteckich.
 • W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców.
 • Pielęgniarstwo jako kierunek studiów realizowany jest na UMK w Systemie Bolońskim. I stopień trwający trzy lata (6 semestrów) pozwala na uzyskanie tytuł licencjata pielęgniarstwa, II stopień trwający 2 lata (4 semestry), po których absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa.
 • Możliwość kształcenia podyplomowego zapewnia Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, funkcjonujący w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą również realizować praktyki semestralne i wakacyjne w Szpitalach Uniwersyteckich UE w ramach dwustronnej wymiany zgodnie z programem LLP.
 • Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.
 • Student pielęgniarstwa ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu pielęgniarstwa.

A CO PO STUDIACH?

Na pewno warto jest dalej się uczyć. Pielęgniarstwo jest zawodem, w którym należy stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach różnych form kształcenia podyplomowego i samokształcenia. Kształcenie podyplomowe może objąć szkolenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające.

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia możesz dalej się uczyć na studiach II stopnia. Absolwent studiów II stopnia ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie polski oraz krajów UE. Jeśli skończysz studia podyplomowe otworzą się przed Tobą jeszcze ciekawsze możliwości. Możesz:

 • pełnić bezpośrednią opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w poradniach dziecka zdrowego, w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej,
 • opiekować się człowiekiem chorym w podstawowej opiece zdrowotnej, w opiece środowiskowej, specjalistycznej i domowej,
 • pracować w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej czyli w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych.