Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2022/2023 : 75
Limit przyjęć 2021/2022 : 75
Minimalna liczba punktów 2021/2022: 70 pkt.

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2022/2023 : 60
Limit przyjęć 2021/2022 : 60

Zasady:

Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata lub równoważny kierunku położnictwo)

Studia położnictwa niosą ze sobą wiedzę z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Studia II stopnia podnoszą jakość uzyskanej dotąd wiedzy praktycznej, wzbogacając ją o elementy z zakresu administrowania i nadzoru nad opieką położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską.

Absolwenci, którzy ukończą II stopień położnictwa mogą liczyć na zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Zostają w pełni przygotowani do wykonywania zawodu położnika, który wdraża najnowsze metody i techniki w wykonywanym zawodzie, a także podejmuje się nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wyznacza kierunki podejmowanych badań naukowych swojej dziedziny.