Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2020/2021: 60
Minimalna liczba punktów 2020/2021: 20,4 pkt.

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2020/2021: 50 
Minimalna liczba punktów 2020/2021: 22,2 pkt.

Studia stacjonarne  
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Geografia albo Informatyka
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60        
 Studia niestacjonarne (zaoczne)
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Geografia albo Informatyka
 albo Język polski
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60        

 Szczegółowe zasady rekrutacji na Ratownictwo medyczne

„Nareszcie spełniło się moje studenckie marzenie. Jadę do Afryki”.
1 czerwca 2014 r. nasza absolwentka kierunku ratownictwo medyczne Katarzyna Sas rozpoczęła swoją misję jako wolontariusz w projekcie YEAH pt. „Youth volunteering for Environment: Active and Healthy lifestyles” w Ghanie. YEAH skupia wolontariuszy pochodzących z 11 organizacji w Europie i 6 w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Zgodnie z ideą programu do 6 krajów rozwijających się pojechało 24 wolontariuszy.
Naszej absolwentce w Ghanie towarzyszyły 3 osoby z Włoch, Portugalii i Słowacji. Przewodnimi tematami projektu była promocja zdrowia, integracja społeczna, ochrona środowiska oraz aktywność sportowa wśród dzieci i młodzieży. To właśnie najmłodsi stali się celem projektu, a główną ideą, która przyświeca jego twórcom jest kształcenie opiekuńczego, międzykulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa. Edukacja poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i promocja zdrowia to sposoby walki z ubóstwem i marginalizacją społeczną.
Pani Katarzyna wróciła już z Ghany i obecnie zajmuje się szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania i higieny w innych krajach potrzebujących takiej pomocy.

Katarzyna Sas – Absolwentka kierunku ratownictwo medyczne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RATOWNICTWO MEDYCZNE? 

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

DLACZEGO WARTO BYĆ NASZYM STUDENTEM?

 • Zdobędziecie dużą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych.
 • Zdobędziecie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, kwalifikacji do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • Nauczycie się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych.
 • Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
 • Będziecie umieli prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.
 • Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe, laboratoria i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych.
 • Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

I CO DALEJ?

Po ukończeniu I stopnia studiów macie możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia z zakresu zdrowia publicznego. Wiedza, która zdobędziecie podczas studiów i duże umiejętności praktyczne pozwolą Wam znaleźć ciekawą pracę w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Nasi absolwenci pracują między innymi:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy,
 • w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.