REKRUTACJA

CUDZOZIEMCÓW


Również z Kartą Polaka


Bez nazwy 1
STUDIA  W JĘZYKU POLSKIM
 
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 

 

 

UWAGA!
Informacja dla kandydatów cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

 

Numer konta do wpłaty czesnego:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz ul. Grzybowska 53/5700-950 WARSZAWA SWIFT: PKOPPLPW Rachunek podstawowy – bieżący 
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

 


8 lipca 2019 r.
ruszają zapisy

dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, zainteresowanych kierunkami studiów  Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

W terminie 8 - 31 lipca 2019 r. należy założyć konto w systemie, wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych, dokonać wyboru kierunku studiów i wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system IRK oraz załączyć skan wymaganych dokumentów (pkt 1-6)

Jeżeli dokumenty, o których mowa zostały wydane w języku innym niż język polski, kandydat zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Wykaz wymaganych  dokumentów:

 

  1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie - świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, które zostało uznane, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do dokumentu powinien zostać dołączony suplement z wykazem przedmiotów i ocen. Dokument upoważniający do podjęcia studiów winien być opatrzony apostille lub zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów;
  2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów, który uprawnia do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Do dokumentu powinien zostać dołączony dołączony suplement z wykazem przedmiotów i ocen. Dokument upoważniający do podjęcia studiów winien być opatrzony apostille lub zostać zalegalizowany przez odpowiednie organy przed podjęciem studiów;
  3. znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 potwierdzona certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, długoletnią nauką w szkole lub ukończonym kursem językowym na wymaganym poziomie;
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów;
  5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  6. ważna Karta Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski, - jeżeli dotyczy;
  7. aktualna polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji (08.08.2019 r., czwartek) osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia są zobowiązane  dostarczyć do Działu Dydaktyki Collegium Medicum   w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz) wydrukowany z IRK i podpisany formularz podania oraz oryginały w/w dokumentów.

 

Kontakt w kwestiach dotyczących rekrutacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE Nr 101 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji cudzoziemców na pierwszy rok prowadzonych w języku polskim studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w kampusie bydgoskim

 

Załączniki:

1. Wydział Farmaceutyczny

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 101 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2019 r.

2. Wydział Lekarski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 101 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2019 r.

3. Wydział Nauk o Zdrowiu

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 101 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2019 r.