Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 60
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 27,6 pkt.

„nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Język polski
albo Geografia albo WOS albo Informatyka albo Historia
albo Historia sztuki albo Historia muzyki
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60        

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki,
p – przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

„matura zagraniczna” – o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z jednego z przedmiotów: biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo geografia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki. Wynik z danego przedmiotu na świadectwie przelicza na punkty w skali 0-100 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.


„Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy. Coraz więcej placówek medycznych, społecznych i edukacyjnych chce mieć w swoim zespole terapeutę zajęciowego. Rosnące potrzeby społeczeństwa związane ze zwiększaniem się ilości osób starszych, pacjentów z demencją czy osób z specjalnymi potrzebami sprawia, że zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych dynamiczne wzrasta.
Praca terapeuty zajęciowego wiąże się z aktywnością, kreatywnością oraz z ciągłym rozwojem. Wymaga wiedzy interdyscyplinarnej i praktyki z zakresu nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych oraz dziedzin artystycznych. Wszystkie te zagadnienia są elementami programu nauczania na naszej uczelni. Warto podkreślić, iż jako jedyna uczelnia medyczna w regionie oferujemy Państwu studia licencjackie na kierunku Terapia Zajęciowa.”

dr Marta Podhorecka – pracownik Zakładu Terapii Zajęciowej i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

TERAPIA ZAJĘCIOWA – KIERUNEK NA CZASIE

Współczesny rynek pracy weryfikuje, po jakich kierunkach studiów jest praca i szansa na rozwój zawodowy. Podążając za tym trendem udostępniamy naszym kandydatom kolejny kierunek, dający praktyczne miejsce na rynku pracy.

Studia Terapii Zajęciowej mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. W trakcie studiów będzie można nabyć wiedzę z zakresu psychologii i nauk medycznych oraz umiejętności w zastosowaniu arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów. Praktyki będą prowadzone m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych czy placówkach pomocy społecznej, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci będą mogli się kształcić w systemie studiów I stopnia, który obejmuje 6 semestrów.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ W COLLEGIUM MEDICUM UMK W BYDGOSZCZY?

  • doświadczeni specjaliści – wykładowcy
  • bardzo dobre warunki do studiowania, możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów,
  • sale zajęciowe wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny w zdobywaniu praktycznej wiedzy
  • zajęcia prowadzone we współpracy z jednostkami klinicznymi
  • ciekawy program studiów wzbogacony o przedmioty fakultatywne
  • bardzo dobra baza lokalowa, dydaktyczna i socjalna

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w instytucjach związanych z opieką zdrowotną, społeczną, świadczeniem usług rehabilitacyjnych oraz ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych i wykluczonych społecznie.

2 dłonie trzymają niebieską piłeczkę do ćwiczeń ręki