W przypadku wysłania dokumentów do Uczelni za pośrednictwem poczty na kierunki inne niż kierunek lekarski, kopia świadectwa dojrzałości
i dowodu osobistego powinna być poświadczona przez notariusza i tylko taka będzie honorowana. Przysłanie kopii z poświadczeniem innym niż notarialne będzie traktowane jak niezłożenie dokumentów.
Kandydaci na kierunek lekarski przesyłają oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego.


AKTUALNY WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

pdfZARZĄDZENIE Nr 49 Rektora UMK z 29.03.2018 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w UMK w roku akademickim 2018/2019

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości dla kierunku lekarskiego, a dla pozostałych kierunków poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu,

3) dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga – w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK,

4) poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu,

5) dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie – dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne,

6) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia, zdrowie publiczne i terapia zajęciowa.

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,

2) poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu,

3) poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 84 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 (ze zm.),

4) dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga – w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK.

5) poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu,

6) dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie – dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne.

7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w Collegium Medicum składają następujące dokumenty:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,

2) poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu,

3) poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał dokumentu do wglądu,

4) poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu,

5) dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga – w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK,

6) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

Kandydaci na studia dostarczają komplet dokumentów dopiero w momencie wyświetlenia na osobistym koncie IRK komunikatu
"zakwalifikowany na studia" lub "zakwalifikowany na listę rezerwową".

Terminy przyjmowania dokumentów znajdziesz w pdfHarmonogramie postępowania rekrutacyjnego239.67 KB

 

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez CM UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych został wydany za granicą, kandydat składa poświadczoną przez CM UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i który został uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem uprawniającym do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.