Studia II stopnia (czas trwania: 1,5 roku)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025: 60
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 85 pkt.

Zasady:

Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Na wniosek kandydata rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona w formie zdalnej. Wniosek należy złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji.

Kiedy rozpoczynałam studia, byłam jednym z pierwszych roczników kształconych na zdrowiu publicznym. Nowy kierunek wydał mi się intrygujący poprzez połączenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii oraz zagadnień medycznych. I spełnił moje oczekiwania.
Aktualnie pojęcie zdrowia publicznego w krajach wysokorozwiniętych jest już znacznie ugruntowane, a jego rola doceniania przez decydentów na poziomie krajowym oraz lokalnym. Interdyscyplinarność treści obejmujących tok kształcenia powoduje, że studenci znacznie poszerzają swoje horyzonty oraz nabywają nowych umiejętności, które później z powodzeniem wykorzystują w swojej pracy zawodowej.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, prowadzone są przez praktyków, dostosowywane do aktualnych trendów w zdrowiu publicznym w kraju i na świecie.
Treści zdrowia publicznego zainteresowały mnie na tyle, że postanowiłam kontynuować swoje kształcenie w ramach naszej uczelni na studiach trzeciego stopnia. Aktualnie, poprzez zatrudnienie w Katedrze Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UMK, na co dzień współpracuję ze studentami zdrowia publicznego, przybliżając im treści europejskiej polityki zdrowotnej, profilaktyki chorób cywilizacyjnych czy zdrowia środowiskowego.
Staram się także cyklicznie przybliżać sylwetki absolwentów potencjalnym pracodawcom na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom co do treści przekazywanych w ramach studiów – poprzez współpracę z Komisją Programową ds. zdrowia publicznego w CM UMK.
Serdecznie do nas zapraszam! Pamiętajcie: to my jesteśmy dla Was!

Aleksandra Harat – absolwentka kierunku Zdrowie publiczne

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
 • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
 • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE:

System zarządzania jakością w radiologii

System zarządzania jakością (SZJ) w radiologii to niezwykle szeroki zakres tematyki porządkujący wszystkie zagadnienia związane z realizacją medycznych procedur radiologicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Ściśle powiązany z warunkami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, standaryzuje pracę na wszystkich stanowiskach pracy w radiologii.

W trakcie wykładów i ćwiczeń omawiane są wymagania i szczegółowe zasady realizacji w zakresie dokumentacji, aparatury, personelu w różnych dziedzinach radiologii: rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii. Blok specjalizacyjny daje podstawy do zarządzania jakością. Wprowadza w terminologię i tematykę systemów zarządzania jakością: procesy, procedury, instrukcje/zapisy i formularze/audyty kliniczne/testy odbiorcze i eksploatacyjne/przeglądy systemu zarządzania jakością/kwalifikacje i szkolenie personelu.

Bloki tematyczne:

 1. Aparatura medyczna
 2. System zarządzania jakością w radiologii diagnostycznej i zabiegowej
 3. System zarządzania jakością w medycynie nuklearnej
 4. System zarządzania jakością w radioterapii

Psychologia zdrowia publicznego

Moduł specjalizacyjny Psychologia zdrowia publicznego ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat psychologicznych aspektów chorób związanych z postępem cywilizacji, ich rozpowszechnieniem, etiopatogenezą oraz profilaktyką. Przedstawiona zostanie problematyka etiopatogenezy i predyspozycji biologicznych do chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby psychiczne (głównie depresja i zaburzenia lękowe), choroby nowotworowe, choroby metaboliczne (zaburzenia odżywiania, otyłość olbrzymia, cukrzyca), uzależnienia (od substancji psychoaktywnych, internetu, hazardu, pracy oraz zakupów). Omówiona zostanie rola stresu oraz modele interakcji pomiędzy uwarunkowaniami biologicznymi (w tym genetycznymi), osobowościowymi i środowiskiem w zwiększeniu ryzyka występowania w/w chorób. Istotnym praktycznym celem specjalizacji będzie zapoznanie studentów z możliwościami prewencji chorób cywilizacyjnych (np. zmian zachowań zdrowotnych) oraz z nowoczesnymi standardami ich leczenia.

Bloki tematyczne:

 1. Choroby cywilizacyjne
 2. Psychologia zachowań zdrowotnych
 3. Profilaktyka chorób i zmiana zachowań zdrowotnych
 4. Promocja zdrowia psychicznego

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym – to moduł specjalizacyjny w ramach którego realizowane są zajęcia dotyczące współczesnych standardów rozwiązywania sytuacji kryzysowych mających znaczenie dla zdrowia publicznego, organizacją zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach, ze szczególnym przedstawieniem roli służb medycznych w tych procesach. Studenci będą mogli poznać szczegółowe problemy związane z komunikacją w zarządzaniu kryzysowym, zarówno w aspekcie nowoczesnych metod komunikacji, jak i komunikacji międzyludzkiej. Celem praktycznym będzie nauczenie studentów zasad i możliwości zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zdrowiu publicznym, jak wypadki masowe, zagrożenia biologiczne i chemiczne, klęski żywiołowe. Praktycznym aspektem przedmiotu będzie też poznanie uwarunkowań procesów podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz możliwych następstw udziału w sytuacjach kryzysowych o szczególnym znaczeniu dla osób wykonujących zadania w ramach służb ratunkowych, problematyka stresu pourazowego oraz współczesne metody zapobiegania i minimalizowania skutków zaburzeń stresowych.

Bloki tematyczne:

 1. Zdrowie publiczne wobec sytuacji kryzysowych
 2. Komunikacja w sytuacji kryzysowej
 3. Podstawy prawne działań w sytuacjach kryzysowych
 4. Zarządzanie sytuacją kryzysową

Jakość w opiece zdrowotnej

Zmieniająca się sytuacja na rynku, w tym również rynku usług zdrowotnych, rosnąca konkurencja oraz związana z tym walka o klienta – pacjenta powoduje, że kierujący zakładami opieki zdrowotnej szukają coraz nowszych i bardziej skutecznych metod zarządzania. W świecie konkurencji zapewnienie jakości jest podstawą istnienia i rozwoju każdej organizacji. Jakość jest kategorią dynamiczną, zmieniającą się w czasie. Aby zatem oferować klientom – pacjentom usługi na oczekiwanym przez nich poziomie jakości, organizacja musi przyjąć orientację przyszłościową. Wymaga ona od zarządzających umiejętności korzystania ze sprawdzonych już w zakładach opieki zdrowotnej narzędzi i metod doskonalenia jakości.

Bloki tematyczne:

 1. Podstawy zarządzania jakością w opiece zdrowotnej
 2. Systemy zarządzania jakością
 3. Zewnętrzne metody zapewniania jakości w opiece zdrowotnej
 4. Public relations w opiece zdrowotnej

European Public Health

Nauczanie w ramach tego modułu specjalizacyjnego ma wprowadzić studentów w problematykę aktualnych zagadnień w zakresie zdrowia publicznego Unii Europejskiej oraz podstawowych mechanizmów kształtowania europejskiej polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla polityki ochrony i promocji zdrowia w Polsce. Moduł specjalizacyjny prowadzony jest w języku angielskim jako wykładowym.

Bloki tematyczne:

 1. Trends in EU Health Care
 2. Social Determinants of Health Inequalities
 3. Health Policy and Research
 4. e-Health

W wyniku realizacji programu studiów student:

 • ma ugruntowaną wiedzę z zakresu rozpoznawania podstawowych zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego.
 • identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w populacji, bazując na teoriach zmian społecznych oraz stosuje właściwe metody nauczania i umiejętności komunikacyjne w procesie dydaktycznym
 • wykazuje się wiedzą dotyczącą znajomości zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim
 • ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów gospodarczych w nim działających.
 • posiada umiejętność efektywnego działania i wykorzystywania procedur w sytuacji kryzysowej
 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz, raportów z zakresu zdrowia publicznego
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową