STUDENCI NOWOPRZYJĘCI ZAINTERESOWANI MIEJSCEM
W DOMU STUDENCKIM

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik do zarządzenia Nr 219 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r.)

Wydrukowany, uzupełniony (we wniosku należy wpisać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2021) i podpisany wniosek, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń należy dołączyć do kompletu dokumentów wysyłanych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Wnioski można składać do 25 sierpnia 2022 r.

Informację o przyznanym miejscu:

Studenci, którzy otrzymają miejsca w DS zobowiązani będą do uiszczenia do dnia 5 września 2022 r. wpłaty w wysokości najniższej stawki miesięcznej za miejsce w DS (tj. 300 zł), pod rygorem utraty miejsca.

Numer konta do wpłaty:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
ul. Grzybowska 53/57
00-950 WARSZAWA
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

Dowiedz się więcej o Domach Studenckich >>

STYPENDIA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
1) stypendium socjalne
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów
4) zapomogę

Dowiedz się więcej o stypendiach>>