Informacja dla kandydatów wpisanych na listę rezerwową

na studia stacjonarne pierwszego stopnia

i jednolite studia magisterskie

 

UWAGA!

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną przekazane na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata w systemie IRK. Kandydaci nie będą informowani o wynikach postępowania w inny sposób

Osoba wpisana na listę rezerwową zobowiązana jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie od 29-30 lipca 2022 r i 01.08.2022 r. (pt., sob., pon., ) 

Termin składania dokumentów

29, 30.07.2022 r., 01.08.2022 r. (pt., sob., pon.) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie pracuje w niedziele

sobota w godz. 9.00 – 13.00

poniedziałek – wtorek w godz. 8.00 – 16.00

 

Miejsce składania dokumentów

ul. dr. A. Jurasza 2
budynek Wydziału Farmaceutycznego parter, aula 35

 

Adres przesłania dokumentów

Collegium Medicum

ul. Jagiellońska 15

85-067 Bydgoszcz

z dopiskiem Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 

Niezłożenie dokumentów przez osobę wpisaną na listę rezerwową jest traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na kierunku, na którym kandydat został wpisany na listę rezerwową.


Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będzie przebiegać w kolejnych etapach
:

IV etap

30.08.2022 r. (wt..), godz. 14:00
– ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
– ogłoszenie listy osób znajdujących się na liście rezerwowej
31.08.2022 r., 01-02.09.2022 r. (śr.,  czw., pt., ) -przyjmowanie dokumentów 

 

V etap

07.09.2022 r. (sr.), godz. 14:00
– ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
– ogłoszenie listy osób znajdujących się na liście rezerwowej
08-09.09.2022 r. i 12.09.2022 r.(czw., pt., pon. ) -przyjmowanie dokumentów

 

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych na listę rezerwową:

1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu IRK fotografię zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 2) świadectwo dojrzałości:

Ø  kandydaci na kierunek lekarski przesyłają oryginał lub odpis wydany przez OKE (nie notarialny)

Ø  kandydaci na kierunki inne niż lekarski:

·       „nowa matura” – osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem kserokopię świadectwa dojrzałości;

·       „nowa matura” – osoby, które nie wyraziły zgody na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem oryginał lub odpis (ew. duplikat) świadectwa dojrzałości (który odbiorą w dziekanacie po rozpoczęciu studiów) , lub kopię potwierdzoną notarialnie;

·       „stara matura”, dyplom IB (International Baccalaureat), dyplom EB (European Baccalaureate) – przesyłają wraz z podaniem oryginał lub odpis (ew. duplikat) świadectwa dojrzałości lub dyplomu (dokument odbiorą w dziekanacie po rozpoczęciu studiów) , lub kopię potwierdzoną notarialnie;

3)  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: zdrowie publiczne, audiofonologia i terapia zajęciowa.

     Termin składania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przedłużono do dnia 30.09.2022 r. Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą dokumenty do UKR.

Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Bezpłatne badania można przeprowadzić i uzyskać zaświadczenie w Przychodni Medycyny Pracy przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 (wejście do ul. Jurasza). Rejestracja telefoniczna pod numerem:

52-585-7789  w godzinach 8:00 do 14:00.