Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

na studia stacjonarne pierwszego stopnia

i jednolite studia magisterskie

 

UWAGA!

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną przekazane na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata w systemie IRK. Kandydaci nie będą informowani o wynikach postępowania w inny sposób

 

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia zobowiązana jest do złożenia wymaganych dokumentów w terminie od 29-30 lipca 2022 r i 01.08.2022 r. (pt., sob., pon., )

 

Termin składania dokumentów

29, 30.07.2022 r., 01.08.2022 r. (pt., sob., pon.) – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie pracuje w niedziele

sobota w godz. 9.00 – 13.00

poniedziałek – wtorek w godz. 8.00 – 16.00

 

Miejsce składania dokumentów

ul. dr. A. Jurasza 2
budynek Wydziału Farmaceutycznego parter, aula 35

 

Adres przesłania dokumentów

Collegium Medicum

ul. Jagiellońska 15

85-067 Bydgoszcz

z dopiskiem Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 

Jeżeli zostałaś/eś zakwalifikowany  na kierunek o niższym priorytecie MUSISZ  złożyć wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego na wyższy priorytet.

Niezłożenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na wszystkich kierunkach.

Jeżeli czekasz na kwalifikacje na kierunek o wyższym priorytecie to kolejne etapy odbędą się:

 

IV etap
30.08.2022 r. (wt..), godz. 14:00
– ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
– ogłoszenie listy osób znajdujących się na liście rezerwowej
31.08.2022 r., 01-02.09.2022 r. (śr.,  czw., pt., ) -przyjmowanie dokumentów 

 

V etap
07.09.2022 r. (sr.), godz. 14:00
– ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
– ogłoszenie listy osób znajdujących się na liście rezerwowej
08-09.09.2022 r. i 12.09.2022 r.(czw., pt., pon. ) -przyjmowanie dokumentów 

Każdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 22 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.

 

Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów zakwalifikowanych na studia:

 1) wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania; przed wydrukowaniem podania kandydat wprowadza do systemu IRK fotografię zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 2) świadectwo dojrzałości:

Ø  kandydaci na kierunek lekarski przesyłają oryginał lub odpis wydany przez OKE (nie notarialny)

Ø  kandydaci na kierunki inne niż lekarski:

·       „nowa matura” – osoby, które wyraziły zgodę na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem kserokopię świadectwa dojrzałości;

·       „nowa matura” – osoby, które nie wyraziły zgody na pobranie wszystkich wyników z Krajowego Rejestru Matur (KReM) przesyłają wraz z podaniem oryginał lub odpis (ew. duplikat) świadectwa dojrzałości (który odbiorą w dziekanacie po rozpoczęciu studiów), lub kopię potwierdzoną notarialnie;

·       „stara matura”, dyplom IB (International Baccalaureat), dyplom EB (European Baccalaureate) – przesyłają wraz z podaniem oryginał lub odpis (ew. duplikat) świadectwa dojrzałości lub dyplomu (dokument odbiorą w dziekanacie po rozpoczęciu studiów), lub kopię potwierdzoną notarialnie;

3)  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy – nie dotyczy kandydatów na kierunki: zdrowie publiczne, audiofonologia i terapia zajęciowa.

     Termin składania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przedłużono do dnia 30.09.2022 r. Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą dokumenty do UKR.

Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Bezpłatne badania można przeprowadzić i uzyskać zaświadczenie w Przychodni Medycyny Pracy przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 (wejście do ul. Jurasza). Rejestracja telefoniczna pod numerem:

52-585-7789  w godzinach 8:00 do 14:00.

Informacja dla Kandydatów zainteresowanych miejscem w Domu Studenckim CM znajduje się tutaj>